Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 470

protokols Nr. 15, 2. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”
vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.11 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums” 34.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iecelt amatā par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja pienākumu izpildītāju Sarmīti VERZI ar 2016.gada 1.novembri.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai nosūtīt normatīvajos aktos paredzētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanai.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF