Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 420

protokols Nr. 10, 82. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas numurs Nr.40003294758, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 20.jūnija iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūnijā ar Nr.1.1-25/7578) ar lūgumu precizēt zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0606 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

īpašuma tiesības uz zemesgabalu Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 0606, ar kopējo platību 3726 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6461 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā uz 4/5 domājamām daļām un Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1/5 domājamo daļu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.360 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2” ir noteikts, ka zemesgabala Magoņu ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 3726 m2, daļai 2209 m2 platībā lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) un daļai 1517 m2 platībā ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.44 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā ir noteikts, ka „Dabas pamatnes” teritorija ir 2202 m2 un Darījumu iestāžu teritorija ir 1524 m2.

Zemesgabalam magoņu ielā 2, Jūrmalā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 2209 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 1517 m2 platībā.

Zemesgabals Magoņu ielā 2, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 333.punktu daļēji atrodas jauktā darījumu apbūves teritorijā (9JD1) un 339.punktu daļēji atrodas Apstādījumu un atpūtas teritorijā.

Zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, iepriekš noteiktiem un NĪVKIS reģistrētiem lietošanas mērķiem neatbilst detālplānojumā noteiktās platības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.4.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.apakšpunktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 333.punktu, 339.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 11.augusta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0606, ar zemesgabala kopējo platību 3726 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabala daļai 2202 m2 platībā dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) un daļai 1524 m2 platībā ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.360 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2”.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF