Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 419

protokols Nr. 10, 81. punkts

Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā
Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 77.panta pirmo daļu, Civillikuma 1237.panta 1.punktu kopsakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (turpmāk – SIA „Jūrmalas siltums”) 2016.gada 5.jūlija vēstuli Nr.01-3.1/107, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk –Dome) konstatē:

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes ielā 1D, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6308, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000492578 uz SIA „Jūrmalas siltums” vārda, reģistrācijas numurs 42803008058 vārda.

Saskaņā ar Domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.200 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1” tika izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Aizputes ielā 1, Jūrmalā, kā arī noteikta tam piekļūšana pa piebraucamo ceļu no Aizputes ielas (1.un 2.punkts).

Saskaņā ar Domes 2009.gada 15.janvāra lēmumu Nr.31 „Par lietošanas mērķa maiņu un apgrūtinājumu precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aizputes ielā 1” (5.2. apakšpunkts) tika grozīts Domes 2003. gada 2. aprīļa lēmums Nr.200 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1”, nosakot, ka zemesgabala Aizputes ielā 1, Jūrmalā, daļa 110 m2 platībā atrodas ceļa servitūta teritorijā.

Ar Domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu Nr.17 „Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes ielā 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” ir apstiprināta zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, ar kopējo platību 4368 m2, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, ar kopējo platību 2072 m2, Aizputes iela 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 1280 m2 un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 30901 m2 apvienošana un noteikts, ka zemes vienības Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 38621 m2.

Zemes vienībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, ir sagatavots 2016.gada 4.marta Apgrūtinājumu plāns, kur Apgrūtinājumu saraksta 2. punktā ir noteikts, ka zemesgabala daļa 110 m2 platībā atrodas ceļa servitūta teritorijā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072702 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.524 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam” apstiprināto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017. gadam un ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 „Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, 2015.gadā tika paredzēts uzsākt veikt nepieciešamos pasākumus Lielupes vidusskolas sporta zāles celtniecībai un skolas telpu pārbūvei zemes vienībā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem ēka Aizputes ielā 1D, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6308 007 (darbnīca) daļēji atrodas uz zemes vienības Lielupe 6306, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6306.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 19.augusta lēmumu Nr.248 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Lielupe 6306” ir izveidots zemesgabals Lielupe 6306, Jūrmalā, 1374 m2 platībā un noteikts, ka zemesgabala 145/458 domājamās daļas 435 m2 platībā ir koplietošanas ceļš ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

SIA „Jūrmalas siltums” īpašumā esošo ēku ar adresi Aizputes ielā 1D, Jūrmalā, piekļūšanai tiek izmantota uz zemes vienības Lielupe 6306, Jūrmalā, izveidotais koplietošanas ceļš. Līdz ar to ceļa servitūts zemes vienībā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nav nepieciešams, turklāt tas nenodrošina piekļūšanu no Aizputes ielas. SIA „Jūrmalas siltums” 2016. gada 5 jūlija iesniegumā Nr.01-3.1/107 informē Domi, ka ceļa servitūts par labu zemesgabalam Aizputes ielā 1D, Jūrmalā, nav nepieciešams un lūdz sagatavot līgumu par ceļa servitūta izbeigšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1237. pantu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 927.pantu un 1237.panta 1.punktu, Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 11.augusta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst zemesgabalam Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, apgrūtinājumu – ceļa servitūtu 0,0110 ha (110 m2) platībā.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.1. nodrošināt vienošanās noslēgšanu par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301, atbilstoši pielikumā pievienotajai redakcijai;

2.2. veikt nepieciešamās darbības apgrūtinājuma – ceļa servitūta teritorijas 0,0110 ha (110 m2) platībā, dzēšanai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.

2.3. sagatavot nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai par Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000072702 III.daļas 1.iedaļas ieraksta Nr.2.2. atzīmes - ceļa servitūta teritorija 0,011 ha dzēšanu un noteiktā kārtībā to iesniegt zemesgrāmatu nodaļai.

3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2 aprīļa lēmuma Nr.200 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1” 5.2.apakšpunktu.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.419

(protokols Nr.10, 81.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā,

kadastra numurs 1300 004 6301

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš, no otras puses,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Civillikuma 927. pantu un 1237.panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____.________ lēmumu Nr.____ „Par zemesgrāmatā ierakstīta ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301”, noslēdz šādu vienošanos:

Izbeigt reālservitūtu kalpojošajā (saistītajā) nekustamajā īpašumā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6301, kas nodibināts par labu valdošajam (tiesīgajam) nekustamajam īpašumam Aizputes ielā 1D, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6308, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra lēmumam Nr.31 „Par lietošanas mērķa maiņu un apgrūtinājumu precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aizputes ielā 1”kopsakarā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.17 „Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā, Aizputes iela 1, Jūrmalā, un Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”.

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

SIA „Jūrmalas siltums”

reģistrācijas Nr.42803008058

Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

V.Vītoliņš


Lejupielāde: DOC un PDF