Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 418

protokols Nr. 10, 80. punkts

Par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā

1991.gada 20.novembrī tika pieņemts un stājās spēkā Latvijas Republikas likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, bet 1998.gada 29.oktobrī tika pieņemts un 1998.gada 19.novembrī stājās spēkā likums “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”. Atbilstoši likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta pirmajai daļai, zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi.

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās nosaka likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās veicama trijās kārtās.

Saskaņā ar likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.pantu, zemes reformas pirmajā kārtā, bijušajiem zemes īpašniekiem, visiem pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem bija jāiesniedz attiecīgajai pašvaldībai pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā vai par zemes piešķiršanu lietošanā. Pilsētu zemes komisijām zemes pieprasījumi bija jāapkopo un jāpieņem lēmumi likumā ,,Par zemes komisijām” noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.pantu, zemes reformas otrajā kārtā bija jāizstrādā pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības programmu, pilsētas ģenerālplāns (teritorijas plānojums) un jānodrošina nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projektu sastādīšanai.

Saskaņā ar likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.pantu zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām bija jāpieņem un jāizsniedz lēmumi par zemes nodošanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas.

Likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants nosaka, ka pašvaldībām jāsagatavo un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats), tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu ,,Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi.

Valsts zemes dienests ar 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” ir iesniedzis Jūrmalas pilsētas pašvaldībai datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par “Pārskatā par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļaujamajām zemes vienībām (turpmāk- Pārskats). Pēc datu precizēšanas un atsevišķu neatbilstību novēršanas saistībā ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Jūrmalas pilsētas dome ar 2014.gada 22.decembra vēstuli Nr.1.1-24/6390 ir lūgusi saskaņot aktualizēto Pārskatu. Valsts zemes dienests 2015.gada 11.martā elektroniski nosūtījis Jūrmalas pilsētas domei aktuālo Pārskatā iekļaujamo datu atlasi un saskaņojis Pārskatā iekļaujamos datus, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība varētu uzsākt jautājumu par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā, izskatīšanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gadā tomēr nevarēja pieņemt lēmumu par zemes reformas pabeigšanu pilsētā tāpēc, ka Jūrmalas pilsētas zemes komisija vēl nebija pieņēmusi lēmumus par īpašuma tiesību atzīšanu uz konkrētiem līdzvērtīgajiem zemesgabaliem tiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem netika atjaunotas īpašuma tiesības uz bijušajiem vēsturiskajiem zemesgabaliem vai to atlikušajām daļām. Valsts zemes dienesta ieskatā pašvaldības lēmumu par zemes reformas pabeigšanu (Paziņojumu) var pieņemt tikai pēc tam, kad visiem bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem īpašuma tiesības atjaunotas uz konkrētu zemes vienību, kuru norāda Pārskatā, un attiecīgie dati tiek aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Ievērojot Centrālās zemes komisijas 2015.gada 14.janvāra vēstulē Nr.43 D/d-14 pausto viedokli, Jūrmalas pilsētas zemes komisija atkārtoti nosūtīja bijušo zemes īpašumu vai to atlikušo daļu mantiniekiem vēstules ar klāt pievienotiem Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļauto zemes vienību sarakstiem, no kuriem lūdza izvēlēties konkrētas līdzvērtīgas zemes vienības, nosakot pieprasījuma iesniegšanas termiņu.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija, pamatojoties uz to, ka trīs bijušo zemes īpašumu vai to atlikušo daļu mantinieki līdz noteiktajam termiņam 2016.gada 4.jūnijam, nebija paziņojuši par savu izvēli un atbildējuši uz vairākkārtējām Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas vēstulēm, atteica minētajiem bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem piešķirt īpašumā līdzvērtīgu zemi Jūrmalas pilsētā, pieņemot Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas lēmumus, kuri ir stājušies spēkā.

Jūrmalas pilsētā līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā vēl paliek zeme 10339,83 Eiro (desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi komats astoņdesmit trīs) vērtībā.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2016.gada 9.jūnijā ir pieņēmusi atzinumu (protokols Nr.4-2.4) ar kuru ir noteikts, ka zemesgabals Žubītes ielā 16, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 3221, ir piekrītošs Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, līdz tiesas sprieduma paziņošanai lietā C04271709.

Jūrmalas pilsētas dome ar 2016.gada 26.maija vēstuli Nr.1.1-24/2673 atkārtoti lūgusi Valsts zemes dienestu sagatavot Pārskatā par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi iekļaujamo zemes vienību aktualizētu datu atlasi. Valsts zemes dienests 2016.gada 1.augustā informēja Jūrmalas pilsētas domi, ka saskaņo Pārskatā iekļaujamo zemes vienību datu atlasi par Jūrmalas pilsētu un, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība var uzsākt jautājumu par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā izskatīšanu.

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroju ir sagatavojusi Pārskatu, kas norādīts likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā un kurā norādītas Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes vienības, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā, kā arī informācija par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi. Ņemot vērā zemes vienību piekritības statusu, Pārskats sadalīts septiņās sadaļās:

1. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” iekļautas 39 zemes vienības;

2. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” iekļautas 82 zemes vienības;

3. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Pašvaldībai piekritīgā zeme” iekļautas 620 zemes vienības;

4. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Valstij piekritīgā zeme” iekļautas 41 zemes vienības;

5. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Publiskie ūdeņi” iekļautas 49 zemes vienības;

6. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Zeme zemes reformas pabeigšanai” iekļautas 5 zemes vienības;

7. Sadaļā ar zemes vienību statusu “Rezerves zemes fonds” iekļautas 55 zemes vienības.

Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju visām zemesgrāmatā neierakstītām zemes vienībām Jūrmalas pilsētas teritorijā ir noteikts to piekritības statuss, un tas atbilst Jūrmalas pilsētas domes rīcībā esošajiem dokumentiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.16, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi Jūrmalas pilsētā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apliecināt, ka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir pabeigts zemes reformas process.

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot un Tieslietu ministru iesniegt Ministru kabinetam izskatīšanai rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā.

4. Lūgt Valsts zemes dienestu izvērtēt iespēju sagatavot izmaiņas normatīvajos aktos, kas noteiktu konkrētu termiņu, līdz kuram personām (vai viņu mantiniekiem), kurām saskaņā ar zemes reformas normatīvajiem aktiem atzītas īpašuma tiesības, būtu pienākums savas īpašuma tiesības nostiprināt zemesgrāmatā.

5. Jūrmalas pilsētas Zemes komisijai turpināt darbu līdz Ministru kabineta rīkojuma par zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētā izdošanai, par pieņemtajiem lēmumiem informējot Valsts zemes dienestu.

6. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF