Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 417

protokols Nr. 10, 79. punkts

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija
lēmumu Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes
pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ir saņemts Vārds Uzvārds , dzīvo adresē, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvo adresē, iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā 2016.gada 14.jūlijā, Nr.1.1-39/3166-S) par Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā iela 47, Jūrmala)”, ar kuru tika nolemts noraidīt Vārds Uzvārds tiesības saņemt līdzvērtīgu zemi un izslēgt viņu no neapmierināto zemes pieprasījumu reģistra IV prioritātes saraksta. Iesniedzējs norāda, ka Vārds Uzvārds nekādā gadījumā nepiekrīt atteikties no savām tiesībām uz okupācijas rezultātā zaudētā īpašuma kompensēšanu.

Dome konstatē, ka ar mērķi - nodrošināt zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2016.gada 9.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā iela 47, Jūrmalā)” saskaņā ar kuru noraidīja Vārds Uzvārds tiesības saņemt līdzvērtīgu zemi par vēsturiskā zemesgabala 541 F daļu Jaunā ielā 47, Jūrmalā, un zemesgabala Rīgas ielā 24, Jūrmalā, daļu, kopā 896 m2 platībā, uz ko netiek atjaunotas īpašuma tiesības sakarā ar ielas paplašināšanu un namīpašuma Jaunā ielā 47, Jūrmalā, piederību personām, Latvijas pilsoņiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā dzīvojamo ēku ieguvuši īpašumā līdz 1992.gada 20.jūnijam un izslēdza Vārds Uzvārds no Neapmierināto zemes pieprasītāju reģistra IV prioritātes saraksta.

Atbilstoši likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmajai daļai, zemes reforma uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. Dome konstatē, ka visas nepieciešamās darbības zemes reformas pabeigšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir izpildītas.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 17.janvāra lēmumu Nr.54 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rīgas ielā 24” tika atzītas īpašuma tiesības uz zemesgabalu 541 F Rīgas ielā 24, Jūrmalā un Jaunā ielā 47, Jūrmalā, ar zemesgabala kopējo platību 1893 m2 Vārds Uzvārds. Ar minēto lēmumu tika izveidots nekustamais īpašums Rīgas ielā 24, Jūrmalā, ar zemesgabalu (bijušā zemesgabala 541 F daļa) 997 m2 platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to likumīgo īpašnieku mantiniekam Vārds Uzvārds. Lēmums par zemes īpašuma tiesībām nav pārsūdzēts likumā „Par zemes komisijām” 6. pantā noteiktajā termiņā - viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas. Lēmums ir stājies spēkā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 4.jūlija lēmumu Nr.729 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Jaunā ielā 47” tika izveidots nekustamais īpašums Jaunā ielā 47, Jūrmalā, ar zemesgabalu (bijušā zemesgabala 541 F daļa) 867 m2 platībā, nododot to īpašumā par maksu namīpašuma labticīgajām ieguvējām un, ievērojot zemes īpašnieka izteikto vēlēšanos, atzītas Vārds Uzvārds tiesības likumā noteiktajā kārtībā par vēsturiskā zemesgabala 541 F daļu Jaunā ielā 47, Jūrmalā, un zemesgabala Rīgas ielā 24, Jūrmalā, daļu, kopā 896 m2 platībā, uz ko netiek atjaunotas īpašuma tiesības sakarā ar ielas paplašināšanu un namīpašuma Jaunā ielā 47, Jūrmalā, piederību personām, Latvijas pilsoņiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā dzīvojamo ēku ieguvuši īpašumā līdz 1992.gada 20.jūnijam, saņemt īpašumā citu līdzvērtīgu zemesgabalu Jūrmalas pilsētā. Lēmums par zemesgabala nodošanu īpašumā par maksu nav pārsūdzēts likumā „Par zemes komisijām” 6.pantā noteiktajā termiņā - viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas. Lēmums ir stājies spēkā.

Izskatot lietu pēc būtības un izvērtējot Iesniedzēja argumentus, Dome konstatē, ka Vārds Uzvārds bija tiesības saņemt līdzvērtīgu zemi Jūrmalas pilsētā par zaudēto bijušā zemesgabala 541F daļu 896 m2 platībā, 1343,19 Eiro (944,- Ls) vērtībā, tāpēc apkopo Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas un Domes veiktās darbības saistībā ar Vārds Uzvārds tiesībām saņemt līdzvērtīgu zemi.

Dome 2001.gada 21.decembrī nosūtīja uzaicinājumu (Nr.11-1883) Vārds Uzvārds un viņa pilnvarotajai personai Vārds Uzvārds iepazīties ar līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļautajiem zemesgabaliem.

Vārds Uzvārds pilnvarotā persona Vārds Uzvārds 2002.gada 4.februāra iesniegumā (Nr.14.1/4-037) informēja, ka neviens no piedāvātajiem variantiem, tai skaitā zemesgabali Pārslas ielā 20A, Jūrmalā, un Tirgus ielā 6B, Jūrmalā, nav līdzvērtīgi zaudētajam īpašumam.

Jūrmalas pilsētas dome 2004.gada 18.oktobrī ir saņēmusi Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas Zemes komisijā 2004.gada 26.oktobrī, Nr.5.1-19/286) ar lūgumu piedāvāt citu līdzvērtīgu zemesgabalu no līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija nosūtīja atkārtotu piedāvājumu (2004.gada 9.novembrī, vēstules Nr.5.1-19/162) ar līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļautajiem zemesgabaliem: Mežrozīšu ielā 17, Akāciju ielā 4A, Dzirnavu ielā 103, Nīcas ielā 6, Lapotnes ielā 23, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 26.maijā (Nr.2227-11/S) ir saņēmusi Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegumu ar atbildi, ka piedāvātie zemesgabali nav atzīstami par līdzvērtīgiem [… vispārpieņemtajā izpratnē, ne pēc to atrašanās vietas, ne piemērotības dzīvojamai apbūvei].

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija, ievērojot 2008.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”, ir izveidojusi līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu un 2008.gada 4.augustā ir nosūtījusi Vārds Uzvārds pilnvarotajai personai Vārds Uzvārds vēstuli (Nr.6-17/114) ar informāciju par bijušā īpašuma vērtību un uzaicinājumu iepazīties ar līdzvērtīgas zemes piedāvājumu Jūrmalas pilsētā. Atbilde netika saņemta.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2009.gada 17.aprīlī nosūtīja vēstuli (Nr.6-17/044) Vārds Uzvārds ar piedāvājumu izvēlēties zemesgabalu no līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda: Melnezera ielā 6, Jūrmalā, vai Stropu ielā 9, Jūrmalā. Atbilde netika saņemta.

Lai rastu turpmāko risinājumu, Dome 2014.gada 22.decembrī (vēstule Nr.1.1-28/6391) lūdza Latvijas Republikas Centrālajai zemes komisijai viedokli.

Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 2015.gada 14.janvāra atbildes vēstulē Nr.43D/d-14 par neapmierināto zemes pieprasījumu izskatīšanu ieteica - ņemot vērā citu pilsētu zemes komisiju pieredzi līdzīgos gadījumos, kad līdzvērtīgas zemes pieprasītājs neizvēlas piedāvāto līdzvērtīgo zemi un kavē lēmuma pieņemšanu, pēc atkārtota zemesgabalu piedāvājuma izsūtīšanas, pieņemt lēmumu nepiešķirt īpašumā līdzvērtīgu zemesgabalu.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2015.gada 4.jūnijā nosūtīja vēstuli (Nr.8.2-17/28) Vārds Uzvārds, ar adresi un uz pasta adresi, ar piedāvājumu izvēlēties līdzvērtīgu zemi (17 zemesgabali) un informēja, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Dome plāno pabeigt zemes reformu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Atsaucoties Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas uzaicinājumam, Vārds Uzvārds pilnvarotā persona Vārds Uzvārds 2015.gada 20.jūlija iesniegumā (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.1.1-39/3116-B) lūdza piešķirt kā līdzvērtīgu zemesgabalu Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā.

Zemesgabals Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā, ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2015.gada 19.jūnija atzinumu (protokols Nr.4-2.5) tika piešķirts kā līdzvērtīgs citam pretendentam, kura zaudētā zemesgabala vērtība bija atbilstošāka līdzvērtīgā zemesgabala Virsaišu ielā 10, Jūrmalā, vērtībai. Par to Vārds Uzvārds pilnvarotā persona Vārds Uzvārds tika informēts Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2015.gada 24.jūlija vēstulē Nr.8.2-17/44 un aicināts izvēlēties citu līdzvērtīgu zemesgabalu no 11 kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem, uz ko atbilde netika saņemta.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2016.gada 18.janvārī nosūtīja vēstuli (Nr.8.2-17/3) Vārds Uzvārds ar atkārtotu piedāvājumu izvēlēties līdzvērtīgu zemi no papildināta saraksta (12 zemesgabali) un vēlreiz informēja par to, ka Dome plāno beigt zemes reformu.

Vārds Uzvārds pilnvarotā persona Vārds Uzvārds 2016.gada 29.februāra vēstulē (reģistrēta Jūrmalas pilsētas Zemes komisijā Nr.8.2-16/6-B) informēja, ka Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas piedāvājums nav pieņemams, jo [… piedāvātie zemesgabali pēc atrašanās vietas – Slokā, Ķemeros, Kūdrā, Kauguros, vai pēc izmēra, kā Valteros, neatbilst demokrātiskās valstīs akceptētiem un saprotamiem līdzvērtības kritērijiem].

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2016.gada 3.maijā nosūtīja vēstuli (Nr.8.2-17/22) ar papildinātu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda sarakstu (10 zemesgabali) ar lūgumu izvēlēties citu līdzvērtīgu zemi un vēlreiz vērsa uzmanību par nepieciešamību pabeigt zemes reformu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Vārds Uzvārds pilnvarotā persona Vārds Uzvārds 2016.gada 7.jūnija iesniegumā (reģistrēts Jūrmalas pilsētas Zemes komisijā Nr.8.2-16/13-S) informēja, ka neuzskata par iespējamu pieņemt šo piedāvājumu, jo […piedāvātie zemesgabali, Ķemeros, Kūdrā vai Slokā, kaut arī juridiski šobrīd atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nav un nevar tikt atzīti par līdzvērtīgiem apbūves zemei Jūrmalas pirmskara vēsturiskajā teritorijā, par ko liecina gan to kadastrālā, gan tirgus vērtība, kā pirms kara un prettiesiskās nacionalizācijas, tā pašreiz. Politiski motivēti likumdevēja vai valdības lēmumi, kas ir saistoši pašvaldības amatpersonām, neuzliek pienākumu pilsoņiem tos atzīt par taisnīgiem un neliedz tos apstrīdēt likumos noteiktajā kārtībā visās iespējamās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības instancēs].

No iepriekš minētajām darbībām secināms, ka gan Jūrmalas pilsētas Zemes komisija, gan Dome savas kompetences ietvaros nav rīkojušās formāli, bet jautājumu risināja pēc būtības ar mērķi īstenot zemes reformas pabeigšanu, tai skaitā nodot īpašumā Vārds Uzvārds līdzvērtīgu zemi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Vienlaikus pretendents nevēlējās pieņemt kādu no piedāvātajiem līdzvērtīgajiem zemesgabaliem.

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija, ņemot vērā to, ka Vārds Uzvārds pēc vairākkārtējiem piedāvājumiem ir atteicies no līdzvērtīgas zemes, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas ieteikumu, kas tika izteikts 2015.gada 14.janvāra vēstulē Nr.43D/d-14, 2016.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”, ar kuru secināja, ka Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 4.jūlija lēmuma Nr.729 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Jaunā ielā 47” 2.punkts nav izpildāms un tāpēc ir pamats noraidīt Vārds Uzvārds tiesības saņemt līdzvērtīgu zemi par vēsturiskā zemesgabala 541 F daļu Jaunā ielā 47, Jūrmalā, un zemesgabala Rīgas ielā 24, Jūrmalā, daļu, kopā 896 m² platībā, uz ko netika atjaunotas īpašuma tiesības sakarā ar ielas paplašināšanu, kā arī saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2.punktu. Vienlaikus Jūrmalas pilsētas Zemes komisija nolēma izslēgt Vārds Uzvārds no Neapmierināto zemes pieprasījumu reģistra IV prioritātes saraksta.

Izvērtējot pēc būtības Iesniedzēja argumentus par līdzvērtīgu zemi kopsakarā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem, ņemot vērā likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantā noteikto, ka līdz 2014.gada 30.novembrim attiecīgā pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, Dome konstatē, ka Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmums Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)” ir pamatots un atbilst zemes reformas būtībai, savukārt vienas neapmierinātās personas secinājumi un iebildes par līdzvērtīgu zemi nevar būt par pamatu tam, lai kavētu zemes reformas pabeigšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, jo saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu līdz 2014.gada 30.novembrim Domei bija jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes reformas pabeigšanu kopā ar pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi.

Ņemot vērā iepriekš norādītos faktiskos apstākļus, ievērojot likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmo daļu, likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5., 11. pantu, 12. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.352 “Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 38.punktu, Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2015.gada 14.janvāra vēstuli Nr.43D/d-14, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atstāt spēkā Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.13 “Par grozījumiem neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā (Jaunā ielā 47, Jūrmalā)”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF