Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 414

protokols Nr. 10, 76. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.351
“Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā nodošanu
Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.351 “Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā” nolemts nodot Jūrmalas ostas pārvaldei, reģistrācijas numurs 90000518538, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 2506, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 002 2506) 2013 m2 platībā Jūrmalas ostas teritorijas attīstībai.

Lai efektīvi izmantotu Jūrmalas ostas attīstībai pieejamo teritoriju nepieciešams apstiprināt valdījumā nododamā zemesgabala Tīklu ielā 17, Jūrmalā, pārvaldīšanas noteikumus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/9) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/10), lai nodrošinātu Jūrmalas ostas attīstību un veicinātu tās funkciju un tai nodoto pašvaldības autonomo funkciju izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlijā lēmumā Nr.351 “Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā” šādu grozījumu:

papildināt 2.punktu aiz vārdiem “pārvaldīšanas noteikumus” ar vārdu “(pielikums)”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.414

(protokols Nr.10, 76.punkts)

Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā nodotā zemes gabala pārvaldīšanas noteikumi.

1. Noteikumi nosaka Jūrmalas ostas pārvaldes (turpmāk – Valdītājs) valdījumā nodotā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Dome) īpašumā esošā zemes gabala Tīklu ielā 17, Jūrmalā (turpmāk – Īpašums), pārvaldīšanas noteikumus.

2. Īpašums tiek pārvaldīts, ievērojot šādus vispārīgos pārvaldīšanas principus:

2.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt Īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt Īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamību;

2.2. pārvaldīšanas procesā veicināt Īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

2.3. nodrošināt ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu Īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības un citas prasības.

3. Īpašuma Valdītājs ir pilnībā atbildīgs par valdījumā nodoto Īpašumu.

4. Valdītājs lieto Īpašumu un veic Īpašuma pārvaldīšanu kā krietns un rūpīgs saimnieks.

5. Valdītājs nav tiesīgs ieķīlāt savas valdījuma tiesības.

6. Valdītājs ir atbildīgs un savas kompetences ietvaros nodrošina attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī attiecīgo jomu kontrolējošo valsts institūciju prasību ievērošanu un to norādīto trūkumu novēršanu.

7. Valdītājam ir tiesības nodot Īpašumu vai tā daļu nomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus tikai saskaņā ar Domes noteikto kārtību, ievērojot Domes iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka minēto līgumu noslēgšanas kārtību un Domes apstiprinātajiem Valdītāja maksas pakalpojumu izcenojumiem. Noslēgtajos līgumos jābūt iekļautam noteikumam, ka līgums zaudē spēku, ja Valdītājs zaudē valdījuma tiesības. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc šajā punktā minēto līgumu noslēgšanas Valdītājs iesniedz vienu līguma eksemplāru Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā.

8. Valdītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu 2.punktā minētos Īpašuma pārvaldīšanas principus un Valdītāja finanšu resursu iespējas, nodrošina Īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

9. Valdītājam ir pienākums apsaimniekot Īpašumu tā, lai no tā Domei nerastos zaudējumi.

10. Valdītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas Pašvaldībai vai trešajām personām Valdītāja prettiesisku darbību rezultātā vai Valdītājam nepienācīgi pildot savus pienākumus.

11. Pēc Domes pieprasījuma Valdītājs sniedz informāciju un atskaites jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

12. Domei ir tiesības:

12.1. veikt kontroli pār Īpašuma pārvaldīšanu un izmantošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu Valdītāja pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

12.2. pieprasīt no Valdītāja paskaidrojumus par Īpašuma stāvokli un veiktajām pārvaldīšanas darbībām;

12.3. sniegt norādījumus Valdītājam sakarā ar Īpašuma pārvaldīšanu, lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

13. Jebkurus būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbus Valdītājs ir tiesīgs veikt tikai ar Domes rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem.

14. Valdītājam ir pienākums ievērot Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā.

15. Valdītājam ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu.

16. Dome informē Valdītāju par tiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz Īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un ir saistoši Valdītājam.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF