Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 413

protokols Nr. 10, 75. punkts

Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā
nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder 21/25 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 5504 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4222), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 007 5504) 21/25 domājamām daļām un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk –Dome) 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” nekustamajā īpašumā Muižas ielā 6, Jūrmalā šobrīd atrodas Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienība - Mākslinieku nams.

Jūrmalas Kultūras centrs ir Domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Jūrmalas pilsētā, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Lai nodrošinātu minētā īpašuma uzturēšanu, apsaimniekošanu un plānveidīgu izmantošanu Jūrmalas pilsētas kultūras turpmākai attīstībai, lietderīgi minēto nekustamo īpašumu nodot Jūrmalas Kultūras centra valdījumā. Ar nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Kultūras centram tiek nodrošināta visu kultūras vajadzībām izmantoto nekustamo īpašumu vienota pārvaldība.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/10), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūras objektu plānveidīgu un vienotu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī veicinātu Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un attīstību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas Kultūras centra, reģistrācijas numurs 90009229680, valdījumā uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu un mantu Muižas ielā 6, Jūrmalā:

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Nosaukums

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.07.2016. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504

21/25 d.d. no zemes

3137 m2

107 009,92

2.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504 001

Administratīvā ēka

476,5 m2

28227,96

3.

Muižas iela 6, Jūrmala

Iekšpagalma labiekārtojums:

1.sols ar atzveltni;
2.atkritumu tvertnes;
3.divriteņu turētājs;
4.soliņš;
5.galds;
6. informācijas stends.


3 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.

6679,77

4.

Muižas iela 6, Jūrmala

Teritorijas apgaismojums

4795,56

5.

Muižas iela 6, Jūrmala

Pagalma bruģakmens ceļš

607 m2

34 501,56

2. Jūrmalas Kultūras centram nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma un mantas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.413

(protokols Nr.10, 75.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ „ Par nekustamā īpašuma un mantas Muižas ielā 6, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā” :

1. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Indra Dreika, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.07.2016. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504

21/25 d.d. no zemes

3137 m2

107 009,92

2.

Muižas iela 6, Jūrmala

1300 007 5504 001

Administratīvā ēka

476,5 m2

28227,96

2. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas domes materiāli atbildīgā persona sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” (reģ. Nr.42803002568) valdes priekšsēdētājs Vilmārs Freimanis, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.07.2016. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

Teritorijas apgaismojums

4795,56

3. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Arturs Grants, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.07.2016. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

Pagalma bruģakmens ceļš

607 m2

34501,56

4. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece Ieva Gulbe, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo mantu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 01.07.2016. (EUR)

1.

Muižas iela 6, Jūrmala

Iekšpagalma labiekārtojums:

1.sols ar atzveltni;
2.atkritumu tvertnes;
3.divriteņu turētājs;
4.soliņš;
5.galds;
6. informācijas stends.


3 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.

6679,77

Nekustamais īpašums tiek nodots Jūrmalas Kultūras centram, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūras objektu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī veicinātu Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un attīstību .

Jūrmalas Kultūras centram ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma un mantas stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Jūrmalas Kultūras centrs pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

Jūrmalas Kultūras centram ir zināms, ka par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, izmantošanu Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi šādus līgumus:

Līguma datums

Līgumslēdzēja puse

Līguma tips

Līguma priekšmets

Funkcija

Līguma termiņš

14.07.2008.

Ojārs Martinsons

Nekustamā īpašuma nomas līgums

2.stāva telpa Nr.4 27,97 m2 platībā (saskaņā ar 19.01.2016. kadastrālās uzmērīšanas lietu telpa Nr.001-14), zemesgabala daļa 164 m2 platībā

Fotomākslinieka darbnīca

05.03.2018.

07.08.2012.

Ilda Sīlis

Nekustamā īpašuma nomas līgums

2.stāva telpa Nr.13 36,91 m2 platībā (saskaņā ar 19.01.2016. kadastrālās uzmērīšanas lietu telpa Nr.001-11), zemesgabala daļa 216 m2 platībā

Mākslinieka darbnīca

14.07.2017.

21.03.2016.

Sabiedriskā labuma organizācija Mākslinieku biedrība Sidegunde

Patapinājuma līgums

Telpu grupa Nr.002 90,9 m2 platībā, 2.stāva telpa Nr.001-12 35,5 m2 platībā, zemesgabala daļa 764,8 m2 platībā

Mākslinieka Valda Buša kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošana, novērtēšana un sistematizēšana un mākslinieka piemiņas istabas iekārtošana un uzturēšana

20.03.2021., bet ne ilgāk kā biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

__.__.2016.

Sabiedriskā labuma organizācija Jūrmalas mākslinieku biedrība

Patapinājuma līgums

2.stāva telpa Nr.001-13 27,9 m2 platībā, zemesgabala daļa 168,8 m2 platībā

Jūrmalas mākslinieku biedrības darbības nodrošināšana kultūras jomā, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas mākslas un kultūras dzīves attīstību

__.0_.2021., bet ne ilgāk kā biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jūrmalas Kultūras centrs apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas Jūrmalas Kultūras centrā, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.

____________________ A.Grants

Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

____________________ I.Dreika

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

____________________ I.Gulbe

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” valdes priekšsēdētājs

____________________ V.Freimanis

PIEŅĒMA

Jūrmalas Kultūras centra direktors

____________________ A.Kristvalds


Lejupielāde: DOC un PDF