Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 412

protokols Nr. 10, 74. punkts

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.207 “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2, kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk - nekustamais īpašums), pārdodot pirmā izsolē, un apstiprināja nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākumcenu 59 023 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit trīs euro) apmērā, kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu pircējam veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu (nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem), par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2016.gada 20.jūlijā plkst.14.00 -Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās 2 (divi) izsolei reģistrēti dalībnieki – divas fiziskas personas. Abi izsoles dalībnieki izvēlējās norēķinu par nekustamā īpašuma iegādi veikt uz nomaksu - piecu gadu laikā. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu 71 419 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.3.apakšpunktam, pērkot nosolīto nekustamo īpašumu uz nomaksu, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā par nosolīto īpašumu jāmaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas (71 419 EUR), atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (5902,30 EUR) – 1239,60 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi euro un 60 centi) apmērā. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 14.jūlijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 5902,30 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti divi euro un 30 centi) un 2016.gada 22.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 1239,60 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi euro un 60 centi) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.207 “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 20.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 71 419 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit euro).

2. Noslēgt nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, nosakot nomaksas termiņu – pieci gadi, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF