Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 411

protokols Nr. 10, 73. punkts

Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.206 “Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu garāžu Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0024, kas sastāv no garāžas, telpu grupas kadastra apzīmējums 13000265602001624, kopējā platība 15,2 m2 un  kopīpašuma 152/36941 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000265602001, 13000265602002, 13000265602003, 13000265602004, 13000265602005 un 13000265602006 (turpmāk – īpašums), pārdodot pirmā mutiskā izsolē, un apstiprināja īpašuma pirmās izsoles sākumcenu 1 300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro) apmērā, izsoles soli 130 EUR (viens simts trīsdesmit euro) apmērā un īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2016.gada 20.jūlijā plkst.14.30 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās 2 (divi) izsolei reģistrēti dalībnieki. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu 3120 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa - 2990 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro) apmērā. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 15.jūlijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 130 EUR (viens simts trīsdesmit euro) apmērā, 2016.gada 27.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā un 2016.gada 28.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 1490 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit euro), līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.206 “Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 20.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0024, izsoles rezultātus un pārdot garāžu izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 3120 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro).

2. Noslēgt garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0024, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF