Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 410

protokols Nr. 10, 72. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.292 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”, ar kuru nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106), (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.56), pārdodot otrā mutiskā izsolē, un apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.56 otrās izsoles sākumcenu 5280 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro) apmērā, izsoles soli 370 EUR (trīs simti septiņdesmit euro) apmērā. Ar Domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.82 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināti dzīvokļa īpašuma Nr.56 izsoles noteikumi (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2016.gada 27.jūlijā plkst.16.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika dzīvokļa īpašuma Nr.56 otrā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – Vārds Uzvārds, personas kods.

Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds, personas kods, nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.56 par 5650 EUR (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa - 5122 EUR (pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi euro). Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 7.jūlijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 528 EUR apmērā, 2016.gada 28.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 5122 EUR (pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi euro) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.56 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.292 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.82 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 27.jūlijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 5650 EUR (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit euro).

2. Noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF