Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 408

protokols Nr. 10, 70. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.204 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1628, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7, kopējā platība 13,9 m2, kopīpašuma 1300/24540 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000264404001 un funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumu 13000264404002, kopīpašuma 1300/24540 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), pārdodot pirmā mutiskā izsolē, un apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirmās izsoles sākumcenu 600 EUR (seši simti euro) apmērā, izsoles soli 60 EUR (sešdesmit euro) apmērā un dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2016.gada 20.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirmā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – SIA “Promax Grupa”, reģistrācijas Nr.40103912326, kuru pārstāvēja valdes locekle Agnese Liepa, personas kods.

Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. SIA “Promax Grupa”, reģistrācijas Nr.40103912326, kuru pārstāvēja valdes locekle Agnese Liepa, personas kods, nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.7 par 660 EUR (seši simti sešdesmit euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa - 600 EUR (seši simti euro). Izsoles uzvarētājs Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā 2016.gada 11.jūlijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 60 EUR apmērā, 2016.gada 27.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 590 EUR un 2016.gada 29.jūlijā samaksāja pirkuma maksas daļu 10 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.204 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 20.jūlijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1628, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam SIA “Promax Grupa”, reģistrācijas Nr.40103912326, par pirkuma maksu 660 EUR (seši simti sešdesmit euro).

2. Noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1628, pirkuma līgumu ar SIA “Promax Grupa”, reģistrācijas Nr.40103912326.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF