Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 403

protokols Nr. 10, 64. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā,
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) 457.1. apakšpunktu Domes 2014.gada 10.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.358 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.358) saskaņā ar kuru tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101301 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Domē 2016.gada 8.jūlijā ir saņemts detālplānojuma ierosinātājas Vārds Uzvārds (personas kods) iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Detālplānojuma izstrāde aizkavējusies, jo detālplānojuma teritorija atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Dubultu - Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni” (valsts aizsardzības Nr.6083) teritorijā, kā arī zemesgabalā atrodas vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „dzīvojamā ēka - vasarnīca” (valsts aizsardzības Nr.5549), tādēļ ēkas pārbūves risinājumiem un to izstrādei ir nepieciešams papildus laiks, lai tiktu izstrādāts labākais ēkas pārbūves risinājums, ņemot vērā izskatāmā jautājuma nozīmību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas kontekstā.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.628 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Darba uzdevuma derīguma termiņš tiek noteikts līdz 2017.gada 4.aprīlim, kas ir objektīvi pietiekams laiks darbībām, kas nepieciešamas detālplānojuma tālākai sagatavošanai un apstiprināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 3.augusta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101301, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.358, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

2. Darba uzdevumā iekļautās prasības detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101301, kuras regulē detālplānojuma izstrādes procesuālo kārtību, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 5.3.nodaļā noteikto detālplānojuma izstrādes kārtību, un detālplānojumu turpināt izstrādāt saskaņā ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101301, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101301, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF