Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 402

protokols Nr. 10, 63. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 “Par detālplānojuma
grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26”
un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 “Par detālplānojuma
grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba
uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” (turpmāk – Lēmums Nr.129) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija izstrādāt detālplānojuma grozījumus, precizējot apbūves zonu un detalizējot zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apbūves rādītājus, nosakot apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

2014.gada 25.aprīlī starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Vārds Uzvārds, personas kods, tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.5.3/624 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

Ar Domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.133 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” tika pagarināts darba uzdevuma termiņš detālplānojuma grozījumu izstrādei, nosakot ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus.

2015.gada 12.novembrī tika pieņemts lēmums Nr.473 “Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

2016.gada 5.jūlijā Domē ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja Vārds Uzvārds, personas kods iesniegums, ar lūgumu pārtraukt detālplānojuma izstrādi, jo piedāvātie risinājumi nav saskaņoti inženierdienestos un nav saņemts pozitīvs Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas (turpmāk – VKPAI) atzinums. Detālplānojuma grozījumu redakcija paredzēja esošās ēkas pārvietošanu tuvāk Krišjāņa Barona ielai, jauno apbūvi plānojot vēsturiskās ēkas vietā. Neskatoties uz to, ka detālplānojuma ietvaros tika veikta dzīvojamās ēkas Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija ar norādījumiem un ieguvumiem ēkas pārvietošanas gadījumā, VKPAI nepiekrīt vēsturiskās ēkas pārvietošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 3.augusta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārtraukt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.129 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26”.

3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.133 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.

4. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2014.gada 25.aprīļa līguma Nr.1.1-16.5.3/624 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, izbeigšanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.13000070105, grozījumu izstrādes pārtraukšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

7. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.402

(protokols Nr.10, 63.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2014.gada 25.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.5.3/624

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2016.gada 5.jūlija iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._____ lēmumu Nr.___ ” Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmuma Nr.129 “Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmuma Nr.133 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” atcelšanu”, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 25.aprīlī noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.5.3/624 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt pirms termiņa LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī, starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un pirmstermiņa izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti:

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Vārds Uzvārds

personas kods

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

Adrese

Tālrunis:

____________________________________

____________________________________

/A.Grants/

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF