Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 401

protokols Nr. 10, 62. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.653 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” (turpmāk – Lēmums Nr.653) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 001 2005 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Izskatot Pilsētplānošanas nodaļā saņemto detālplānojuma projektu un konstatējot tā neatbilstību Saistošajiem noteikumiem Nr.42 un ar Lēmumu Nr.653 apstiprinātajam darba uzdevumam, 2015.gada 2.aprīlī tika sagatavota Pilsētplānošanas nodaļas vēstule ar norādi, ka detālplānojums jāizstrādā, ievērojot Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas un īpašās (attīstības) zonas ar iespēju detālplānojumā tās precizēt atbilstoši mēroga noteiktībai un teritorijas īpašajiem apstākļiem, neparedzot teritorijas plānojumā noteikto dabas teritoriju nepamatotu transformāciju jaunu apbūves platību izveidošanai. Neatbilstība galvenokārt saistīta ar Saistošajos noteikumos Nr.42 noteiktā funkcionālā zonējuma neievērošanu, detālplānojuma projektā paplašinot funkcionālās zonas “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (1VP) platību attiecībā pret Saistošajos noteikumos Nr.42 noteikto.

2016.gada 23.martā Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Priedaines mežmala-A” pilnvarotā pārstāvja SIA “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” iesniegums, ar lūgumu pārtraukt detālplānojuma izstrādi, jo īpašnieks nepiekrīt detālplānojuma risinājumam bez teritorijas ar funkcionālo zonējumu “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (1VP) paplašināšanas. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.653, derīguma termiņš ir beidzies.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 7.jūlija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.653 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005”.

2. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF