Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 400

protokols Nr. 10, 61. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” un tajos izdarīto grozījumu ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.518 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015. – 2017.gadam” 3.pielikuma 7.punktu, kurā mērķim “Daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros” 2016.gadā paredzēti pašvaldības budžeta līdzekļi 50 000 EUR apmērā, izskatot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Artura Granta 2016.gada 29.jūnija iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, saskaņā ar pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam sagatavot dokumentāciju iepirkuma procedūras organizēšanai detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262615, izstrādei.

7. Iepirkuma procedūru uzsākt pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļaujas saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” īstenošanai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.400

(protokols Nr.10, 61.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr. (kadastra apzīmējums 1300 026 2615, zemesgabala platība 185669 kv.m)

  1. Zemesgabala īpašnieks: Jūrmalas pilsētas dome
  2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: Jūrmalas pilsētas dome

  1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.2., 2451.4. un 2451.6. apakšpunkts.

  1. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojumu, lai izpētītu iespēju publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (mierīgai un aktīvai atpūtai dabā) izveidei, zemes gabalā Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 0093), izbūvējamās sabiedriskās ēkas - daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta, funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” un tajos izdarīto grozījumu ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.518 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015. – 2017.gadam” 3.pielikuma 7.punktu.

  1. Detālplānojuma teritorija

PDF

  1. Zemesgabala Tūristu ielā 17, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Ķemeros, teritorijā starp Tūristu ielu, “Meža māju” un Ķemeru nacionālā parka dabas teritorijām.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA5) un teritorijā ar īpašiem noteikumiem Vēsturiskais Ķemeru parks (TIN14), Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, neliela zemesgabala daļa atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Zemesgabalā atrodas īpaši aizsargājams koks un teritorija ap to – 0,1258ha.

6.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

  1. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas, Pašvaldības īpašumu nodaļas un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

7.1.13. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas;

7.1.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

7.5.1. veikt bioloģiskās daudzveidības un hidroģeoloģisko izpēti, labiekārtojuma elementu un zonu izvietojumu plānot, ievērojot tās rezultātus;

7.5.2. nosacījumus un plānu teritorijas labiekārtojumam un apstādījumiem izstrādāt, ievērojot arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursa rezultātus .

  1. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

  1. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 25638713


Lejupielāde: DOC un PDF