Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 398

protokols Nr. 10, 59. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534
„Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1”

Izskatot nekustamā īpašuma Teātra ielā 1, Jūrmalā, īpašnieka akciju sabiedrības “Citadele banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40103303559, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods, (pilnvaru Nr.IP-158/15/70 2015.gada 21.decembrī izsniegusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Citadele banka”, Rīgā, Republikas laukumā 2A) 2016.gada 1.jūlija iesniegumu Nr.2.9.7-0317, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr.1.1-26/8004 un, kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kurš noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 116 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. (Ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju) (turpmāk - Apgrūtinājums), Dome konstatē, turpmāk minēto:

Apgrūtinājums noteikts Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1” 3.punktā, (turpmāk – Lēmums Nr.534, 3.punkts),

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 116 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.2., 1.3., 1.4. un Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas (NEKIP) informāciju uz zemes vienības Teātra ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1701, (turpmāk – zemes vienība) atrodas dzīvojamā māja ar adresi Teātra iela 1, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 009 1701 001), šķūnis ar adresi Teātra iela 1, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 009 1701 002) un šķūnis ar adresi Teātra iela 1, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 009 1701 003) (turpmāk – būves).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 7.pielikumu “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” uz zemes vienības esošās būves ir bez kultūrvēsturiskas vērtības.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 112.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu.

Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmums Nr.534 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1” tika pieņemts vadoties no likuma “Par pilsētas pašvaldību” iekļautajām pašvaldības tiesībām. Likums “Par pilsētas pašvaldībām” zaudēja spēku 1994.gada 9.jūnijā, spēkā stājoties likumam “Par pašvaldībām.” Ar likuma “Par pašvaldībām” spēkā stāšanos Jūrmalas pilsētas valdes funkcijas ir pārņēmusi Jūrmalas pilsētas dome.

Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 83.panta trešajai daļai administratīvo procesu no jauna var uzsākt iestāde, kurai lieta ir piekritīga, neatkarīgi no tā, kura iestāde izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Apbūves noteikumu 7.pielikumu “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un 2016.gada 3.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 14.oktobra lēmumā Nr.534 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Teātra ielā 1” grozījumu, svītrojot lēmuma 3.punktu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF