Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 397

protokols Nr. 10, 58. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu
Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 14.jūnija iesniegumu Nr. 10, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 14.jūnijā ar Nr. 14-3/2931, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0149, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0150, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2257 nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Zinātņu akadēmijas personā, vienotais reģistrācijas Nr. 90000022543. Nekustamais īpašums Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 3989 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 0149, transformatora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 007, caurlaides ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 008. Nekustamais īpašums Vikingu ielā 3, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 19315 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 0150, pansionāta ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 001, ēdnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 002, viesnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 003, konferenču zāles ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 006, garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 011.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2007.gada20.jūnija rīkojumu Nr. 379 “Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (155.saraksts)” nekustamais īpašums Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6508, nodots privatizācijai.

Nekustamais īpašums 2007.gada 20.jūnijā ir pārņemts valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, valdījumā, kas saskaņā ar 2011.gada 14.septembra valdes lēmumu Nr. 85/528 “Par pilnvarojumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemesgabala Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 004 6508, reālai sadalei” pilnvaroja sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes pērle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003641538, ir pilnvarota veikt nepieciešamās darbības zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Domes 2015.gada 22.janvāra lēmumu Nr.24 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” zemes vienību Vikingu ielā 3, Jūrmalā, sadalot tika izveidota jauna zemes vienība Vikingu iela 3A, Jūrmala, ar platību 3989 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 0149.

Sabiedrība ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes pērle”, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods, (2016.gada 13.aprīlī izsniegtā pilnvara Nr. 5) 2016.gada 18.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Bez tam arī Latvijas zinātņu akadēmija 2016.gada 27.aprīlī vēstulē ar Nr.5.-3/41 ir sniegusi piekrišanu robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 8.maija lēmumu Nr. 14-9/38 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, Vikingu ielā 3, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, atdalot no zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, zemes vienības daļu 373 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 7.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0149, un Vikingu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 0150, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 3989 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 373 m2 platībā un, pievienojot to zemes vienībai Vikingu ielā 3, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3616 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods: 0901);

2.2. Noteikt zemes vienībai Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods: 7316080100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods: 7312080101);

3. Mainīt adresi caurlaides ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6508 008 no Vikingu iela 3, Jūrmala, uz adresi Vikingu iela 3A, Jūrmala.

4. Uzdot zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Apstiprināt zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 19315 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Vikingu ielā 3A, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 373 m2. Noteikt, ka zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 19688 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

5.2. Noteikt zemes vienības Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

5.2.2. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods: 7316080100);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

5.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

5.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

5.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods: 7312080101);

5.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods: 7312080101);

5.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju (7312050500).

6. Uzdot zemes vienības Vikingu iela 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF