Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 396

protokols Nr. 10, 57. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Sūnu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ĢEOMETRS”, vienotais reģistrācijas Nr.43603011317, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 11.jūlija iesniegumu Nr.07/150, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 12.jūlijā ar Nr.1.1-37/8216, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Sūnu ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2709, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sūnu ielā 10, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.399 nostiprinātas Vārds Uzvārds, (turpmāk – Īpašniece) personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2343 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 2709, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2709 001, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2709 002 un vienas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2709 004.

Sabiedrība ir saņēmusi Īpašnieces 2016.gada 13.maijā iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.14-9/27 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Sūnu ielā 10, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1202 m2 un 1140 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 3.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2709, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „ĢEOMETRS” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 10, Jūrmalā, ar kopējo platību 2343 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1203 m2 platībā un piešķirot adresi Sūnu iela 10A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1140 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Sūnu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Sūnu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

3.2.5. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (kods: 7312030601);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam – 3m platumā (kods 7312010201);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods: 7312010101).

4. Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Sūnu iela 10A, Jūrmala, ar kopējo platību 1203 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 10A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Sūnu ielā 10A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam – 3m platumā (kods 7312010201);

5.2.4. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus (kods: 7312030601);

5.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

5.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods: 7312010101);

5.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

5.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 1m platumā (kods: 7312050300).

6. Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 10A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2709 002 no Sūnu iela 10, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 10A, Jūrmala.

8. Mainīt adresi šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2709 004 no Sūnu iela 10, Jūrmala, uz adresi Sūnu iela 10A, Jūrmala.

9. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF