Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 395

protokols Nr. 10, 56. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 25.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/3774, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 8811, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4493 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2644 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 8811, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8811 001 un trijām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 8811 002, 1300 021 8811 003 un 1300 021 8811 004.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960, (turpmāk - Sabiedrība) ir saņēmusi kopīpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 2016.gada 16.maija iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 14-9/115 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā” (ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr.14-9/48 “Par grozījumiem Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.oktobra lēmumā Nr. 14-9/115 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā”).

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1232 m2 un 1412 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamā īpašuma kreditors Nordea Bank AB Latvijas filiāle , vienotais reģistrācijas Nr. 5164060120, 2016.gada 23.maijā ir devis piekrišanu Nr.IZ/4014/2016 zemes vienības reālai sadalei.

Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 3.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 8811, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 2644 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1412 m2 platībā un piešķirot adresi Leona Paegles iela 4A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1232 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods: 7312050601);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods: 7312040200);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

3.2.6. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods: 7316080100);

3.2.7. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

4. Uzdot zemes vienības Leona Paegles ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Leona Paegles iela 4A, Jūrmala, ar kopējo platību 1412 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Leona Paegles ielā 4A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Leona Paegles ielā 4A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

5.2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods: 7312050601);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods: 7312040200);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

5.2.4. sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (kods: 7316080100);

5.2.5. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

5.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

6. Uzdot zemes vienības Leona Paegles ielā 4A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF