Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 394

protokols Nr. 10, 55. punkts

Par zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā,
robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.14, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/3361, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 4201, (turpmāk – zemes vienība) robežu pārkārtošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6546 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Īpašniece).

Sabiedrība 2016.gada 4.jūlijā ir saņēmusi Īpašnieces pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods (pilnvara reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2016.gada 2.jūlijā ar Nr. 2200), iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes vienības robežu pārkārtošanu.

Sabiedrība zemes vienības robežu pārkārtošanu izstrādāja saskaņā ar Domes 2008.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.73 (protokols Nr.27, 48.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums).

Pamatojoties uz apstiprināto Detālplānojumu, zemes vienība tika sadalīta, izveidojot trīs zemes vienības.

Par nekustamā īpašuma Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta otro daļu, Detālplānojuma 1.4.1.apakšpunktu kopsakarā ar Detālplānojuma grafiskās daļas 3.lapu “Teritorijas plānotā (atļautā izmantošana), sarkano līniju pagriezienu koordinātes”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 10., 14., 34.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) Apbūves noteikumu 2.5.14., 2.5.16., 2.6.24. apakšpunktiem un 2016.gada 3.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, ar kopējo platību 9029 m2 robežu pārkārtošanu ar mērķi atdalīt zemes vienības daļu 3018 m2 platībā, piešķirot adresi Lapsu iela 17, Jūrmala, un atdalīt zemes vienības daļu 3010 m2 platībā, piešķirot adresi Lapsu iela 19, Jūrmala.

2. Noteikt, ka zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 3001 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt zemes vienībai Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

2.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) 2935 m2 platībā;

2.1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa (kods: 1101) 66 m2 platībā.

2.2. Noteikt zemes vienībai Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Rubeņu ielā 92, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Lapsu iela 17, Jūrmala, ar kopējo platību 3018 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Lapsu ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

3.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) 2820 m2 platībā;

3.1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa (kods: 1101) 198 m2 platībā.

3.2. Noteikt zemes vienībai Lapsu ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400).

3.3. Uzdot zemes vienības Lapsu ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Lapsu iela 19, Jūrmala, ar kopējo platību 3010 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Lapsu ielā 19, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

4.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) 2919 m2 platībā;

4.1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa (kods: 1101) 91 m2 platībā.

4.2. Noteikt zemes vienībai Lapsu ielā 19, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400).

4.3. Uzdot zemes vienības Lapsu ielā 19, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF