Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 393

protokols Nr. 10, 54. punkts

Par 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm
Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001,
1300 008 4009 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salvus”, vienotais reģistrācijas Nr.40103223713, (turpmāk – Iesniedzējs) 2016.gada 23.maija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-37/6359 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002” (turpmāk – Lēmums), Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2014.gada 18.decembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica degradējošās ēkas statusu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 001 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002, Brīvības prospektā 50 , Jūrmalā (turpmāk - Ēkas) un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi, nosakot Ēkām piekritīgo zemes platību 3728m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

[2] 2015.gada 12.novembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.455 “Par būvju nojaukšanu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā”.

[3] 2016.gada 23.februārī Domes Būvvaldes komisija ir akceptējusi paskaidrojuma

rakstu Nr.301 Ēku nojaukšanai Brīvības prospektā 50, Jūrmalā.

[4] 2016.gada 29.aprīlī Domes Būvvaldes komisija izdeva izziņu Nr.701 par Ēku neesību Brīvības prospektā 50, Jūrmalā.

[5] Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šobrīd pašvaldībai ir ticams pierādījums par to, ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodokļa objekta nav.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.562 „Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002”.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc Domes būvvaldes komisijas izziņas Nr.701 par ēkas Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, neesamību izsniegšanas.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF