Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 392

protokols Nr. 10, 53. punkts

Par būvju nojaukšanu Zemeņu ielā 17, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 4.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3320 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 001), saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 002) un garāžu Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 003) Zemeņu ielā 17, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000535994 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēku arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 29.jūlija atļauju Nr.11 – 02/2410 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 5.jūlija atzinumu (protokols Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 001), saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 002) un garāžu Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5004 003) Zemeņu ielā 17, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Zemeņu ielā 17, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF