Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 391

protokols Nr. 10, 52. punkts

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 35, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BLP ĪPAŠUMI” (Reģistrācijas Nr.40003623091) 2016.gada 13.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3523 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo estrādes palīgēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 001), skatuvi Nr.050 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 050) un skatītāju tribīnes Nr.051 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 051) Vikingu ielā 35, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6792 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru, administratīvās apgabaltiesas spriedumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 2.augusta atzinumu (protokols Nr.14-20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BLP ĪPAŠUMI” nojauc savā īpašumā esošo estrādes palīgēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 001), skatuvi Nr.050 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 050) un skatītāju tribīnes Nr.051 (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1517 051) Vikingu ielā 35, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Vikingu ielā 35, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF