Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 389

protokols Nr. 10, 50. punkts

Par būvju nojaukšanu Turaidas ielā 19, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MC TURAIDA PROPERTY” (Reģistrācijas Nr.40103548902) 2016.gada 4.aprīlī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1412 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5105 004) un palīgceltni Nr.006 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5105 006) Turaidas ielā 19, Jūrmalā (turpmāk – būves), ), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.723 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izziņa par deklarētajām personām dzīvesvietā, Zemes projekta ierīcības lietas materiāli, Pilsētplānošans nodaļas arhīva materiāli, pēc kuriem konstatējams, ka palīgceltne Nr.006 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5105 006) ir patvaļīgi uzbūvēta pēc 2012.gada, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 8.jūlija atļauju Nr.06-01/2134 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 14.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MC TURAIDA PROPERTY” nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5105 004) un patvaļīgi uzceltu palīgceltni Nr.006 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5105 006) Turaidas ielā 19, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Turaidas ielā 19, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF