Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 385

protokols Nr. 10, 46. punkts

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 19, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JOMAS 19” (Reģ.Nr.40103787009) 2016.gada 4.aprīlī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1413 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 002), administratīvo ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 003) un nojumi Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 005) Jomas ielā 19, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2953 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 20.jūnija atļauju Nr.11 – 02/1540 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 14.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JOMAS 19” nojauc savā īpašumā esošo saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 002), administratīvo ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 003) un nojumi Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2208 005) Jomas ielā 19, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Jomas ielā 19, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF