Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 384

protokols Nr. 10, 45. punkts

Par būvju nojaukšanu Ceru ielā 12, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 4.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3321 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 001), palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 002), palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 003) un palīgceltni Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 004) Ceru ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5179 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēku arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izziņa par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 5.jūlija atzinumu (protokols Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 001), palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 002), palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 003) un palīgceltni Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 7503 004) Ceru ielā 12, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Ceru ielā 12, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF