Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 383

protokols Nr. 10, 44. punkts

Par būvju nojaukšanu Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks” (Reģ.Nr.40003426429) 2016.gada 1.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3280 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo noliktavu Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 002), garāžu Nr.009 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 009), noliktavu Nr.011 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 011) un noliktavu Nr.012 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 012) Burtnieku ielā 22, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3312 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, pilnvaru, bankas piekrišanu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 5.jūlija atzinumu (protokols Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks” nojauc savā īpašumā esošo noliktavu Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 002), garāžu Nr.009 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 009), noliktavu Nr.011 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 011) un noliktavu Nr.012 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 7305 012) Burtnieku ielā 22, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF