Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 382

protokols Nr. 10, 42. punkts

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas
Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 14.jūnija iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.1-39/2805-Dz) ar lūgumu pagarināt līgumu par dienesta dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11/4-1, Jūrmalā, īri. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim – privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Vārds Uzvārds kā īrnieku 2013.gada 7.novembrī noslēgts Dienesta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.186 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas dzīvoklis Nr.1, Dubultu prospektā 11/4, Jūrmalā, ar kopējo platību 64,80 m2, īri, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.494 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”. Saskaņā ar Līguma 3.1.apakšpunktu Līgums noslēgts uz noteiktu laiku – 2016.gada 22.augustam, bet ne ilgāk kā līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanai; ja darba tiesiskās attiecības turpinās pēc Līguma termiņa izbeigšanās, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu.

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārds kā Jūrmalas pilsētas domes darbinieks turpina darba tiesiskās attiecības ar Jūrmalas pilsētas domi.

Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojamā telpa nepieder.

Saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 21.1 panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.518 ,,Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam, kurā noteikts Jūrmalas pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķis - kūrorts un tikšanās vieta, prioritāte – kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana, rīcības virziens – Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana, informācijas pieejamības nodrošināšana, prioritāte - partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās, prioritāte – kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana, rīcības virziens – kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana, kūrorta attīstības plānošana, prioritāte – konferenču tūrisma attīstība, rīcības virziens – konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība, un mērķis – sociālā infrastruktūra, prioritāte – uz nākotni orientēta pilsētas pašvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu, rīcības virziens – uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem.

Secināms, ka viena no Jūrmalas pilsētas attīstības programmā ietvertajām attīstāmajām nozarēm ir tūrisms, kurā ir nodarbināta Vārds Uzvārds.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2012.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.566 akceptēts vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas projekts ,,Administratīvās ēkas daļas vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija par dienesta viesnīcu”.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas 1.punktu, 21.3 panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 14.1.apakšpunktu, ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 14.jūnija iesniegumu, Līguma 3.1.apakšpunktu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/255 ,,Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatu klasificēšanai un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu notikšanai un amatpersonas statusa noteikšanu” izveidotās darba grupas 2016.gada 6.jūlija sēdes atzinumu, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 2.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/10) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds noslēgto Līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas domē, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 18.aprīlim, tas ir, uz laiku no 2016.gada 23.augusta līdz 2017.gada 18.aprīlim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF