Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 376

protokols Nr. 10, 36. punkts

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā,
īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 25.jūlija iesniegumu (reģistrēts ar Nr.8.1-12.8/532) ar lūgumu pagarināt līgumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-97, Jūrmalā, īri. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim - privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Vārds Uzvārds kā īrnieku 2014.gada 31.janvārī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1.2-16.2.2/165 par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, dzīvoklis Nr.86 (viena istaba ar dzīvojamo platību 17,80 m2 un kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, kopējā platība 21,52 m2) īri un Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1.2-16.2.2/164 par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, dzīvoklis Nr.87 (viena istaba ar dzīvojamo platību 17,70 m2 un kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, kopējā platība 21,39 m2) īri (turpmāk – Līgumi), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.742 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”. Saskaņā ar Līguma 3.1.apakšpunktu Līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.augustam, ar tiesībām to pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja tiek godprātīgi pildītas līgumsaistības.

Minēto dzīvojamo telpu lietošanas tiesības piešķirtas Vārds Uzvārds kopā ar radinieku Vārds Uzvārds, radiniekiem Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.14-9/116 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.maija lēmuma Nr.14-9/56, 2014.gada 20.jūnija lēmuma Nr.14-9/139 atzīšanu par spēku zaudējušu un adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un telpu grupām Raiņa ielā 62, Jūrmalā” telpu grupai Nr.86 un Nr.87 piešķirts Nr.97.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 25.jūlija iesniegumu, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 2.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/10) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 17.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds noslēgtos Līgumus uz 3 (trīs) gadiem, tas ir, uz laiku no 2016.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līgumu pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF