Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 367

protokols Nr. 10, 24. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 17.augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.1.2-20/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2015.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF