Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 363

protokols Nr. 10, 12. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014-2020.gada
2.1.apakšaktivitātes “Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.7.1.: “Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” un ievērojot Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā vadošajam partnerim, Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes “Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sadraudzības veicināšana starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām” (turpmāk – projekts), sadarbībā ar Terračīnas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas sociālajiem partneriem.

2. Noteikt projekta mērķi – stiprināt sadraudzību, savstarpējās zināšanas un sapratni starp Jūrmalas un Terračīnas iedzīvotājiem un viņu kultūrām, kā arī veicināt jaunu kultūras tūrisma produktu attīstību.

3. Noteikt projekta ieguvumu – īstenoti divi pieredzes apmaiņas braucieni, kuros piedalās 25 starptautiskie projekta dalībnieki, gūstot jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes jaunu kultūras tūrisma produktu izveidei Jūrmalas un Terračīnas pilsētās.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 22.maija līdz 2017.gada 11.jūnijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro un nulle centi), no kurām:

5.1. attiecināmās izmaksas 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un nulle centi), kas 100% tiek finansētas no Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” finanšu līdzekļiem;

5.2. neattiecināmās izmaksas ir 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un nulle centi), tai skaitā:

5.2.1. Jūrmalas pilsētas domes budžeta daļa 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi);

5.2.2. Jūrmalas pilsētas sociālo partneru budžeta daļa 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 100% apmērā no 5.1.punktā norādītās summas, jeb 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un nulle centi) paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada budžetā.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 1.septembrim koordinēt projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gada 2.1.apakšaktivitātes “Pašvaldību sadraudzība” atklātajā projektu konkursā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF