Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 362

protokols Nr. 10, 11. punkts

Par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides un šova – programmas
ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.aprīlī ar Nr.1.1-37/5230 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” (reģistrācijas Nr.40103942852, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 154-3, Rīga, LV-1069) iesniegums ar lūgumu izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” atļauju intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai, Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā.

Izvērtējot saņemto iesniegumu, faktiskos un tiesiskos apstākļus, tiek konstatēts:

1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” iesniegusi iesniegumu, lai saņemtu atļauju intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 704 “Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi).

2) Saskaņā ar Domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.93 (protokola Nr. 4, 50.punkts) šajā pašā adresē šāda veida pakalpojumus sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RELEKS” (reģistrācijas Nr. 40003259269, juridiskā adrese: Baltā iela 1B, Rīga, LV-1055).

3) Starp Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds kā nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā īpašniekiem un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” 2016.gada 11.aprīlī noslēgts nomas līgums, ar kuru telpas Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā, nomniekam ir nodotas neierobežotā lietošanā. Nomas līguma 1.1 punktā ir atrunāts, ka telpas nomniekam ir nodotas ar mērķi attīstīt Jūrmalas pilsētas sociālo un kultūras infrastruktūru, kā arī, ka iznomātās telpas tiek izmantotas bāra un viesu mājas izvietošanai. Dome izvērtējot minētā nomas līguma noteikumus, secina, ka intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošana nevar tikt uzskatīta par Jūrmalas pilsētas sociālo un kultūras infrastruktūras attīstību.

Atbilstoši MK noteikumu 8.2.apakšpunktam, lai saņemtu atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai, ja rīkotājs nav tās vietas īpašnieks, kur tiks rīkota intīma rakstura izklaide, iesniegumam pievieno minētās vietas īpašnieka rakstisku piekrišanu intīma rakstura izklaides rīkošanai, taču šāda veida īpašnieku piekrišana nav iesniegta Domē.

4) Jāņem vērā turpat blakus esošā Dzintaru dzelzceļa stacija, no kuras vilciena pasažieri dodas uz Jūrmalas populārākajām izklaides vietām, kā piemēram, Dzintaru mežaparku, kas ir plaši iecienīta ģimeņu atpūtas vieta, Dzintaru koncertzāli un pludmali. Vilciena pasažieri dodas pa Edinburgas prospektu gar minēto adresi, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību gan Jūrmalas pilsētas viesu, gan iedzīvotāju tikumību.

Intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanas vieta atrodas rajonā, kas ir blīvi apdzīvots. Blakus atrodas daudz privātmājas, apartamenti, kas tiek izīrēti tūristiem un pilsētas viesiem, attiecīgi šādas izklaides vietas atrašanās tuvums privātmāju un apartamentu īpašniekiem varētu samazināt īpašuma nomas maksu, līdz ar to tiktu apdraudēta cilvēku labklājība. Papildus tas varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz pilsētas kopējo tēlu. Līdz ar to izskatāmajā gadījumā ir ņemams vērā Administratīvā procesa likumā minētais samērīguma princips, kas nosaka, ka labums, ko sabiedrība iegūst no ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākiem nekā viņu tiesību un tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.

5) Jāņem vērā arī Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes vēstule (01.08.2016, Nr. 1.1-36/8841) Domei, kurā tā kategoriski iebilst pret atļaujas izsniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” intīma rakstura izklaides vai šova- programmas ar erotikas elementiem rīkošanai, kā riskus minot nelabvēlīgo ietekmi uz citu cilvēku tiesībām, labklājību, tikumību un sabiedriskās kārtības apdraudējumu.

6) Arī Sabiedriskā padome iesūtījusi vēstuli (05.08.2016, Nr. 1.1-36/9081) Domei, kurā lūdz lemt par atteikumu izsniegt atļauju intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā. Sabiedriskā padome, pēc vairāku dalīborganizāciju izrādītas iniciatīvas, ir izskatījusi jautājumu, par atļauju izsniegt intīma rakstura izklaides un šova programmas ar erotikas elementiem rīkošanai, Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā. Sabiedriskā padome uzsver, ka neskatoties uz sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem, kas tiek īstenoti pilsētā, joprojām pastāv zināmi riski, kas skar atkarību, vardarbību ģimenē un nepilngadīgo noziedzības līmeni pilsētā. Balstoties uz Valsts policijas ziņojumu (Valsts policijas Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības novēršanas problēmām), Sabiedriskā padome vērš uzmanību, ka ir palielinājies to pārkāpumu skaits, kas satur bērnu pornogrāfiju un nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā.

7) Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010-2030.gadam neparedz atbalstīt šāda veida uzņēmējdarbības attīstību, par prioritāti izvirzot kvalitatīvu dzīves un brīvdienu vietas izveidi vietējiem iedzīvotājiem, kā arī kultūras un sporta centra izveidi. Intīma rakstura pasākuma atbalstīšana un atļaujas izsniegšana varētu pasliktināt pilsētas tēlu kopumā, jo Jūrmala ir Veselīgas pilsētas statusa ieguvēja, kas popularizē sportisku dzīves veidu, attīstot un atbalstot sportiskus un kulturālus notikumus un pasākumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem sniegšanas vietas atrašanās riskus – iespējamo ietekmi uz citu cilvēku tiesībām, labklājību, tikumību un sabiedriskās kārtības apdraudējumu, Izglītības konsultatīvās padomes un Sabiedriskās padomes iesūtītās vēstules, kas nepārprotami atspoguļo sabiedrības viedokli, kā arī apstākli, ka no sabiedrības nav bijis pieprasījums pēc šāda veida izklaidēm, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr. 704 “Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi” 10.1. apakšpunktu, un Jūrmalas pilsētas domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2016.gada 20.jūlija sēdes negatīvo atzinumu (protokols Nr.1.2-32/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MASKA AAS” (reģistrācijas Nr.40103942852, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 154-3, Rīga, LV-1069) atļaujas izsniegšanu intīma rakstura izklaides vai šova – programmas ar erotikas elementiem rīkošanai, Edinburgas prospektā 13, Jūrmalā (dzīvojamās ēkas kadastra apzīmējums 1300 008 2302).

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF