Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 361

protokols Nr. 10, 10. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas
dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs –
2015/2” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015, Līguma Nr.L-ĀTA-15-2519 noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2015.gada 23.janvārī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr. L-ĀTA-15-2519, pamatojoties uz 2016.gada 3.augusta Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/5, kā arī uz 2016.gada 16.augusta Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/5, ievērojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstules par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/7014SF (06.10.2015.) un Nr.9.6-1.3/1268SF (15.03.2016.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 33 588,72 EUR (2.pielikums „Projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2" finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 32 630,56 EUR, kur:

2.1.1. ERAF finansējums 22 841,38 EUR (70%);

2.1.2. Projekta partneru finansējums 3 505,31 EUR (10,7%);

2.1.3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 6 283,87 EUR (19,3%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 958,16 EUR, kur:

2.2.1. 954,70 EUR tiek segti no Jūrmalas pilsētas domes budžeta;

2.2.2. neattiecināmās izstāžu izmaksas 3,46 EUR apmērā, kas sevī ietver bankas komisiju par dalību izstādēs, tiek proporcionāli sadalītas starp attiecīgajiem Projekta partneriem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr. 361

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2”

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-15-2519

Darbības programmas nosaukums:

Otrās darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovā­cijas” papildinājuma 2.3.prioritāte “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākuma “Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.1.1.aktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”

Projekta mērķis

Mērķis - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

Ieguvums – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos visa gada garumā, ietaupot 70% no Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Datumi

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie rezultāti/Piezīmes

1

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MITT 2015” Krievija (Maskava)

2015.gada 18.-21.martā

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 20 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

2

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „OTDIH 2015” Baltkrievija (Minska)

2015.gada 08.-11.aprīlī

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

3

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „KITF 2015” Almaati (Kazahstāna)

2015.gada 22.-24.aprīlī

līdz 1 500 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

4

Starptautiskais veselības tūrisma gadatirgus „Moscow med Show” Krievija (Maskava)

2015.gada 18. – 19.septembrī

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

5

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Astana Leisure 2015” Astana (Kazahstāna)

2015.gada 24.-26.septembrī

līdz 1 500 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

6

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „TITF 2015” Taškenta, Uzbekistāna

2015.gada 5.-7.oktobrī

līdz 1 500 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

7

Starptautiskais gadatirgus „Senior 2015” Stokholmā, Zviedrijā

2015.gada 20.-22.oktobrī

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

8

Starptautiskais veselības tūrisma gadatirgus „Health 2015” Helsinki, Somija

2015.gada 16.-18.oktobrī

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Izpildīts

9

Starptautiskais veselības tūrisma gadatirgus „All for Health 2015” Stokholma, Zviedrija

2015.gada 27.-29.novembrī

līdz 2 000 apmeklētājiem Jūrmalas pilsētas stendā; līdz 10 iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem - uzņēmumi

Nav izpildīts. Apmeklētāju bija krietni mazāk. Tika pieņemts lēmums 2016.gadā šajā izstādē nepiedalīties.

10

Izstāde-kontaktbirža “MedAntor” Krievija (Maskava)

2015.gada 12.novembrī

līdz 100 izstādes-darbsemināra dalībnieki

Izpildīts

Projektā veiktie grozījumi

1. Ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus galvenajā mērķtirgū - Krievijā, vairākiem partneriem radās izmaiņas plānos un budžetos, sakarā ar ko notika sekojošas izmaiņas, kas kopumā neietekmēja Projekta kopējo budžetu un sasniedzamo mērķi, jo notika Partneru pārkārtošana.

1.1. Partneris Nr. 7 SIA “Rixtravel Company” atteicās no dalības izstādē “Astana Leisure 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tāpēc līgums par dalību projektā ar šo Partneri netika noslēgts, jo tā bija vienīgā aktivitāte šim partnerim. Tā kā atteikšanās notika savlaicīgi, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

1.2. Partneris Nr. 5 SIA “SemaraH Hotel Management” atteicās no dalības izstādē “TITF 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tā kā atteikšanās notika savlaicīgi, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

1.3. Partneris Nr. 6 SIA “Averoja” pieteicās dalībai izstādē “TITF 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tā kā daži partneri atteicās piedalīties, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

1.4. Partneris Nr. 10 SIA “Bulta turs” pieteicās dalībai izstādē “TITF 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tā kā daži partneri atteicās piedalīties, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

1.5. Partneris Nr. 8 SIA “Meeting Tour Travel & SPA Consultants” atteicās no dalības izstādē “TITF 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tā kā atteikšanās notika savlaicīgi, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

1.6. Partneris Nr. 4 SIA “SANARE-KRC “Jaunķemeri”” atteicās no dalības izstādē “Allt for Halsan 2015”, ko paziņoja laicīgi ar vēstuli. Tā kā atteikšanās notika savlaicīgi, tas ļāva optimizēt stenda platību, aprīkojuma apjomu un izmaksas, pielāgojot to esošo partneru skaitam.

2. Organizatori ir atcēluši izstādi “ONS Norway 2015”, līdz ar to tā nenotika.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.03.2015 – 31.12.2015

01.03.2015 – 31.12.2015

Projekta ieviešanas termiņā netiek iekļauts laiks, kas nepieciešams Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai (turpmāk – LIAA) projekta noslēguma pārskata izvērtēšanai un projekta noslēguma dokumentu sagatavošanai Jūrmalas pilsētas domē.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projektā nebija izmaiņu laika grafikā.

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Gunta Ušpele;

Projekta vadītāja asistente – Aleksandra Stramkale;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta pieteikuma sagatavošana tika veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra lēmumam Nr.497 „Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings ar projektu “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2”.

Ņemot vērā, ka 2014.gada 14.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.582, kas paredzēja 70% ERAF atbalsta piešķiršanu attiecināmajām izmaksām, līdzšinējo 50% vietā, tika pieņemts lēmums sadalīt 2015.gada izstādes divos atsevišķos projektos, lai efektīvāk un racionālāk izmantotu pašvaldības budžetu un saņemtu lielāku atbalstu par izstādēm, kuras tika apmeklētas 2015.gada marta – novembra periodā.

Projekta pieteikums tika iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – LIAA) 2014.gada 20.novembrī, un tam tika piešķirts identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015.

Pamatojoties uz LIAA 2014.gada 23 decembra lēmumu Nr. 9.2-1.1/8724SF “Par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu”, 2015.gada 22.janvārī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.6 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/015 “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2 īstenošanu” un 2015 gada 23.janvārī starp LIAA un Jūrmalas pilsētas domi tika parakstīta vienošanās Nr. L-ĀTA-15-2519 par projekta  “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” īstenošanu.

2015.gada 10.augustā tika iesniegts starpposmu pārskats un maksājuma pieprasījums par Projekta īstenošanas pirmo posmu. Saskaņā ar LIAA 2015.gada 8.septembra pieprasījumu par papildus informāciju, 2015.gada 22.septembrī tika sniegta papildus informācija, kā arī veikti precizējumi Projekta pieteikuma veidlapā un Projekta budžetā, samazinot kopējās Projekta izmaksas, sakarā ar to, ka samazinājās Projekta partneru skaits. LIAA atbalstīja grozījumus Projekta pieteikumā ar 2015.gada 6.novembra vēstuli Nr. 9.2-1.1/7748SF “Par ierosināto vienošanās grozījumu atbalstīšanu”.

2015.gada 06.oktobrī tika saņemts LIAA atzinums Nr. 9.6-1.3/7014SF “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, pamatojoties uz kuru Jūrmalas pilsētas dome saņēma starpposma maksājumu 6 029,71 EUR apmērā, veicot atbilstošus ERAF atbalsta pārskaitījumus Projekta partneriem.

2015.gada 4.novembrī LIAA veica Projekta pārbaudi tā īstenošanas vietā, un, saskaņā ar 2015.gada 5.novembra vēstuli Nr. 9.5-3.1/7689SF, pārbaudes rezultāts ir pozitīvs.

2016.gada 12.janvārī tika iesniegts noslēguma pārskats un maksājuma pieprasījums par Projekta īstenošanas pēdējo posmu. 2016.gada 15.martā tika saņemts LIAA atzinums Nr. 9.6-1.3/1268SF “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, pamatojoties uz kuru Jūrmalas pilsētas dome saņēma starpposma maksājumu 16 811,67 EUR apmērā, veicot atbilstošus ERAF atbalsta pārskaitījumus Projekta partneriem 2016.gada maijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 32 630,56 EUR, t.sk. ERAF 22 841,38 EUR (70%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 6 283,87,00 EUR un partneru līdzfinansējums 3 505,31 EUR . Projekta kopējās izmaksas ir 33 588,72,00 EUR, jo papildus aktivitāšu īstenošanai tika veikti izdevumi 958,16 EUR apmērā, kas ir projekta neattiecināmās izmaksas (t.sk. 954,70 EUR – Jūrmalas pilsētas domes izdevumi; 3,46 EUR – Partneru izdevumi)

Projekta aktivitāšu īstenošana ir veikta saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, iekļaujoties apstiprinātajā projekta budžetā. Projekta mērķis ir sasniegts. Kopumā ir apgūti 68% no projektam paredzētā finansējuma, t.sk. Domes attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa – 61% pret apstiprināto plānu un neattiecināmo izmaksu daļa – 41% pret apstiprināto plānu. Tas vērtējams pozitīvi, jo daļu projektā paredzēto aktivitāšu ir izdevies īstenot ieekonomējot pašvaldības finanšu līdzekļus, kā arī attiecināt sākotnēji plānotos neattiecināmos izdevumus.

Attiecināmo izmaksu ekonomija saistīta ar mazāku komandējuma dienu skaitu, nekā bija ieplānots, kā arī ar stendu izmaksu optimizēšanu un līdzekļu racionālo izlietojumu.

Lielākā finanšu līdzekļu ekonomija ir izveidojusies ar komandējumiem saistītajās izdevumu pozīcijās, kura skaidrojama ar to, ka nenotika dalība izstādē “ONS Norway”, kā arī ar to ka pārējos komandējumos tika pavadīts mazāks dienu skaits, nekā bija ieplānots.

Ekonomija stendu izmaksās saistīta ar to, ka daži partneri atcēla savu dalību, kā dēļ tika samazinātas stenda platības un aprīkojuma daudzums.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF