Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 360

protokols Nr. 10, 8. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process un apstiprināts Vārds Uzvārds maksātnespējas procesa pieteikumam pievienotais Fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns (redakcija uz 2010.gada 13.aprīli).

2) Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 13.maijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgā Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 3908,24 (LVL 2746,73), tai skaitā parāds uz 2010.gada 12.maiju EUR 2639,43 (LVL 1855,00) apmērā (pamatparāds EUR 2186,73 (LVL 1536,84) un nokavējuma nauda līdz 2010.gada 29.aprīlim EUR 452,70 (LVL 318,16)), aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---) par periodu 2010.gada 1.aprīlis – 31.decembris EUR 1160,52 (LVL 815,62) apmērā, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---) par periodu 2010.gadam EUR 78,77 (LVL 55,36) apmērā, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmuma Nr.137 par piedziņu no Vārds Uzvārds par labu Jūrmalas pilsētas domei sprieduma izpildes izdevumi EUR 29,52 (LVL 20,75) apmērā.

3) Ņemot vērā maksājumus, kas veikti pēc Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 13.maija kreditoru pretenzijas Nr.1.1-39/2111-T par kopējo summu LVL 2756,11, Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 28.novembrī sagatavojusi precizētu kreditoru pretenziju Nr. 1.1-39/8011-T maksātnespējīgā Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 2615,15 (LVL 1837,94), tai skaitā pamatparāds EUR 2179,85 (LVL 1532,01) un nokavējuma nauda līdz 2010.gada 29.aprīlim EUR 435,30 (LVL 305,93).

4) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2011.gada 25.jūlija lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds 2010.gada 13.aprīļa mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna 2011.gada 5.jūlija grozījumi.

5) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2014.gada 1.jūlija lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozījumi 2014.gada 22.maija redakcijā.

6) Vārds Uzvārds veicis maksājumus saskaņā ar Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu un tā grozījumiem par kopējo summu EUR 14,71, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu, kas norādīta Jūrmalas pilsētas domes precizētajā kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 177.panta pirmajai daļai, ja fiziska persona ir izpildījusi savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu un šajā sadaļā noteiktos pienākumus, kā arī bankrota procedūras laikā pilnībā segusi visas maksātnespējas procesa izmaksas, šīs personas atlikušās parādsaistības (izņemot uzturlīdzekļu maksājumus), kas tika norādītas tās mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā, pilnā apmērā tiek dzēstas un kreditori zaudē prasījuma tiesības pret fizisko personu. Pamatojoties uz iepriekš minētā likuma 177.panta otro daļu pēc fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanas netiek dzēsti šīs procedūras ietvaros nenomaksātie nodokļu parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 179.panta pirmās daļas 2.punktu, maksātnespējas process tiek izbeigts, ja fiziskā persona ir nokārtojusi visas parādsaistības. Saskaņā ar šā likuma 179.panta otro daļu maksātnespējas procesu izbeidz un fizisko personu atbrīvo no savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā atlikušajām parādsaistībām, ja bankrota procedūra ir pabeigta.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2010.gada 19.oktobra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.10-58859 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratorei Annai Žarovai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam LVL 1087,50 (EUR 1547,37) apmērā par zemes īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2010.gada 19.oktobra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.10-58860 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratorei Annai Žarovai, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam LVL 55,36 (EUR 78,77) apmērā par ēkas īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2012.gada 24.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2012.gada 24.februāra izsoles akts Nr.1 par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs zemes īpašumam --- un kadastra numurs ēkas īpašumam ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2012.gada 8.maijā.

2012.gada 14.jūnija maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.12-36683, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas un nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē ir izpildīts par kopējo summu LVL 404,57 (EUR 575,65) apmērā, tai skaitā pamatparāds LVL 402,17 (EUR 572,24) par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.maijam un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 14.jūnijam LVL 2,40 (EUR 3,41) par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2015.gada 21.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgā Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, tajā skaitā no nekustamā īpašuma nodokļa EUR 2603,66 apmērā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.novembra precizētajā kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānam un ir EUR 2603,68 apmērā.

Uz 2016.gada 18.augustu Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 2603,68, tai skaitā kreditora prasījums EUR 2603,68. Kārtējie nodokļu maksājumi ir nomaksāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2015.gada 21.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma (redakcija, kas spēkā līdz 2010.gada 1.novembrim) 179.panta pirmās daļas 2.punktu un 179.panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Adrese, par kopējo summu EUR 2603,68 apmērā, tai skaitā pamatparādu EUR 2173,16 (par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu uz 2010.gada 29.aprīli EUR 430,52.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF