Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 356

protokols Nr. 10, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.310
„Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.310 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”” tika nolemts noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Kauguru veselības centrs” (vienotais reģistrācijas numurs 40003219995) uz 3 gadiem par Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - sniegt primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, deleģēšanu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu deleģēšanas līgums pirms tā noslēgšanas tika nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura saskaņoja deleģēšanas līgumu, vienlaikus savā atzinumā (2016.gada 10.augusta vēstule Nr.18-1e/5984) norādot uz nepieciešamajiem precizējumiem.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmuma Nr.310 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”” 1.pielikumā „ PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS ” (turpmāk – līgums):

1.1. Svītrot līguma 3.5.punktu, attiecīgi mainot tālāko līguma punktu numerāciju.

1.2. Papildināt līgumu ar jaunu 7.sadaļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot tālāko līguma punktu numerāciju:

“7. Pašvaldības un Sabiedrības atbildība

7.1. Sabiedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, pildot Uzdevumu un sniedzot Pakalpojumus. Sabiedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.

7.2. Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevuma īstenošanu kopumā.

7.3. Ja Sabiedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā Pašvaldībai tiek nodarīti zaudējumi, Sabiedrība tos atlīdzina Pašvaldībai. Ja zaudējumi nodarīti trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Sabiedrība Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.”

1.3. Izteikt līguma 8.6.punktu šādā redakcijā:

“8.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumu projekts (izņemot Līguma teksta tehniski/redakcionāli precizējumi) nosūtāms saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai precizēto deleģēšanas līgumu pēc tā parakstīšanas nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF