Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 355

protokols Nr. 10, 84. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Tukuma ielā 21, Jūrmalā, kadastra nr. 1300 026 5303, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 5303, kopējā platība 1041 m2

- tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 1300 026 5303 001, kopējā platība 70,1 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000546760 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma – Tukuma ielā 21, Jūrmalā atsavināšanu” (turpmāk –Lēmums).

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 15.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. Saskaņā ar Lēmuma 6.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 5.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-58/17) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 15 procentiem, nosakot, nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena 8 500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā un izsoles soli 595 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma – Tukuma ielā 21, Jūrmalā atsavināšanu” 6. punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 5.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/17) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 11.augusta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21 , Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 5303, pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , nekustamo īpašumu Tukuma ielā 21 , Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 5303, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu – 8 500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro);

2.2. otrās izsoles soli – 595 EUR (pieci simti deviņdesmit pieci euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Organizēt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par nekustamā īpašuma – Tukuma ielā 21, Jūrmalā atsavināšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF