Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 351

protokols Nr. 9, 59. punkts

Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā
nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 25.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 2506, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1859.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” Jūrmalas ostas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabala atļautā izmantošana ir „ Jahtu ostas apbūves teritorija” (2JO).

Zemesgabala lietošanas mērķis: „Dabas pamatne, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”.

Pārvalde 2016.gada 16.maijā ir iesniegusi Domei iesniegumu (lietas Nr.1.1-34/6104) ar lūgumu nodot zemes gabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, Pārvaldes valdījumā, lai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Jūrmalas ostas attīstības programmas mērķiem, veiktu krasta nostiprināšanu un izveidot publisko slipu – atpūtas kuģu, laivu, motorlaivu izcelšanai no ūdens vai to nolaišanai ūdenī, kā arī blakus slipam izvietot atpūtas kuģu/motorlaivu būvi.

Lai efektīvi izmantotu Jūrmalas ostas attīstībai pieejamo teritoriju un veicinātu Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas turpmāko darbu ar jauniešiem, vadot ūdens nodarbības ar kanoe, airu un buru laivām un citas aktivitātes, Jūrmalas ostas pārvalde izsaka priekšlikumu noslēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju ar mērķi, iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas ostas pārvaldi, atļaut nodarbību vajadzībām izmantot Tīklu ielā 10 un Tīklu ielā 17, Jūrmalā, teritoriju un piestātni. Tostarp Jūrmalas ostas pārvalde piedāvā nodarbību lekcijām izmantot Jūrmalas ostas pārvaldes jahtkluba moduļu mājas telpas (konferenču telpu) Tīklu ielā 10, Jūrmalā. 2016.gada 1.jūlijā Jūrmalas ostas pārvaldes valde ir pieņēmusi lēmumu Nr.4/1/16 “Par zemesgabala Tīklu iela 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā un sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju”.

Dome izvērtējot Jūrmalas ostas iesniegumu, secina, ka lietderīgi nodot zemesgabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā Jūrmalas ostas attīstībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/9), lai nodrošinātu Jūrmalas ostas attīstību un veicinātu tās funkciju un tai nodoto pašvaldības autonomo funkciju izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas ostas pārvaldes, reģistrācijas numurs 90000518538, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 2506, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 002 2506) 2013 m2 platībā Jūrmalas ostas teritorijas attīstībai , parakstot atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldei valdījumā nododamā zemes gabala Tīklu ielā 17, Jūrmalā, pārvaldīšanas noteikumus (pielikums). Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam.

4. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju par sadarbību darbā ar jauniešiem, vadot ūdens nodarbības ar kanoe, airu un buru laivām un citas aktivitātes.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.351

(protokols Nr.9, 59.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”, Jūrmalas pilsētas dome tās Izpilddirektora pienākumu izpildītāja, Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Artura Granta personā nodod un Jūrmalas ostas pārvalde tās pārvaldnieka pienākumu izpildītāja Andreja Bukina personā pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 1912, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 002 2506) 2013 m2 platībā

Nekustamais īpašums tiek nodots Jūrmalas ostas pārvaldei lai, atbilstoši Jūrmalas ostas attīstības programmas mērķiem, veiktu krasta nostiprināšanu un izveidotu publisko slipu – atpūtas kuģu, laivu, motorlaivu izcelšanai no ūdens vai to nolaišanai ūdenī .

Jūrmalas ostas pārvaldei ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko pretenziju nav. Jūrmalas ostas pārvalde pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

Jūrmalas ostas pārvalde apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu ievērojot pielikumā pievienotos zemes gabala pārvaldīšanas noteikumus.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

__________________ A.Grants

PIEŅĒMA

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i

__________________ A.Bukins

Pielikums Nodošanas - pieņemšanas aktam

Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā nodotā zemes gabala pārvaldīšanas noteikumi.

1. Noteikumi nosaka Jūrmalas ostas pārvaldes (turpmāk – Valdītājs) valdījumā nodotā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Dome) īpašumā esošā zemes gabala Tīklu ielā 17, Jūrmalā (turpmāk – Īpašums), pārvaldīšanas noteikumus.

2. Īpašums tiek pārvaldīts, ievērojot šādus vispārīgos pārvaldīšanas principus:

2.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt Īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt Īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamību;

2.2. pārvaldīšanas procesā veicināt Īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

2.3. nodrošināt ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu Īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības un citas prasības.

3. Īpašuma Valdītājs ir pilnībā atbildīgs par valdījumā nodoto Īpašumu.

4. Valdītājs lieto Īpašumu un veic Īpašuma pārvaldīšanu kā krietns un rūpīgs saimnieks.

5. Valdītājs nav tiesīgs ieķīlāt savas valdījuma tiesības.

6. Valdītājs ir atbildīgs un savas kompetences ietvaros nodrošina attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī attiecīgo jomu kontrolējošo valsts institūciju prasību ievērošanu un to norādīto trūkumu novēršanu.

7. Valdītājam ir tiesības nodot Īpašumu vai tā daļu nomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus tikai saskaņā ar Domes noteikto kārtību, ievērojot Domes iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka minēto līgumu noslēgšanas kārtību un Domes apstiprinātajiem Valdītāja maksas pakalpojumu izcenojumiem. Noslēgtajos līgumos jābūt iekļautam noteikumam, ka līgums zaudē spēku, ja Valdītājs zaudē valdījuma tiesības. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc šajā punktā minēto līgumu noslēgšanas Valdītājs iesniedz vienu līguma eksemplāru Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā.

8. Valdītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu 2.punktā minētos Īpašuma pārvaldīšanas principus un Valdītāja finanšu resursu iespējas, nodrošina Īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

9. Valdītājam ir pienākums apsaimniekot Īpašumu tā, lai no tā Domei nerastos zaudējumi.

10. Valdītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas Pašvaldībai vai trešajām personām Valdītāja prettiesisku darbību rezultātā vai Valdītājam nepienācīgi pildot savus pienākumus.

11. Pēc Domes pieprasījuma Valdītājs sniedz informāciju un atskaites jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

12. Domei ir tiesības:

12.1. veikt kontroli pār Īpašuma pārvaldīšanu un izmantošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu Valdītāja pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

12.2. pieprasīt no Valdītāja paskaidrojumus par Īpašuma stāvokli un veiktajām pārvaldīšanas darbībām;

12.3. sniegt norādījumus Valdītājam sakarā ar Īpašuma pārvaldīšanu, lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

13. Jebkurus būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbus Valdītājs ir tiesīgs veikt tikai ar Domes rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem.

14. Valdītājam ir pienākums ievērot Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā.

15. Valdītājam ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu.

16. Dome informē Valdītāju par tiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz Īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un ir saistoši Valdītājam.


Lejupielāde: DOC un PDF