Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 351

protokols Nr. 9, 59. punkts

Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā
nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 25.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 2506, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1859.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” Jūrmalas ostas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabala atļautā izmantošana ir „ Jahtu ostas apbūves teritorija” (2JO).

Zemesgabala lietošanas mērķis: „Dabas pamatne, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa”.

Pārvalde 2016.gada 16.maijā ir iesniegusi Domei iesniegumu (lietas Nr.1.1-34/6104) ar lūgumu nodot zemes gabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, Pārvaldes valdījumā, lai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Jūrmalas ostas attīstības programmas mērķiem, veiktu krasta nostiprināšanu un izveidot publisko slipu – atpūtas kuģu, laivu, motorlaivu izcelšanai no ūdens vai to nolaišanai ūdenī, kā arī blakus slipam izvietot atpūtas kuģu/motorlaivu būvi.

Lai efektīvi izmantotu Jūrmalas ostas attīstībai pieejamo teritoriju un veicinātu Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas turpmāko darbu ar jauniešiem, vadot ūdens nodarbības ar kanoe, airu un buru laivām un citas aktivitātes, Jūrmalas ostas pārvalde izsaka priekšlikumu noslēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju ar mērķi, iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas ostas pārvaldi, atļaut nodarbību vajadzībām izmantot Tīklu ielā 10 un Tīklu ielā 17, Jūrmalā, teritoriju un piestātni. Tostarp Jūrmalas ostas pārvalde piedāvā nodarbību lekcijām izmantot Jūrmalas ostas pārvaldes jahtkluba moduļu mājas telpas (konferenču telpu) Tīklu ielā 10, Jūrmalā. 2016.gada 1.jūlijā Jūrmalas ostas pārvaldes valde ir pieņēmusi lēmumu Nr.4/1/16 “Par zemesgabala Tīklu iela 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā un sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju”.

Dome izvērtējot Jūrmalas ostas iesniegumu, secina, ka lietderīgi nodot zemesgabalu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā Jūrmalas ostas attīstībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/9), lai nodrošinātu Jūrmalas ostas attīstību un veicinātu tās funkciju un tai nodoto pašvaldības autonomo funkciju izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas ostas pārvaldes, reģistrācijas numurs 90000518538, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 2506, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 002 2506) 2013 m2 platībā Jūrmalas ostas teritorijas attīstībai , parakstot atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldei valdījumā nododamā zemes gabala Tīklu ielā 17, Jūrmalā, pārvaldīšanas noteikumus. Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam.

4. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju par sadarbību darbā ar jauniešiem, vadot ūdens nodarbības ar kanoe, airu un buru laivām un citas aktivitātes.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.351

(protokols Nr.9, 59.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 414.lēmumu

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā”, Jūrmalas pilsētas dome tās Izpilddirektora pienākumu izpildītāja, Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Artura Granta personā nodod un Jūrmalas ostas pārvalde tās pārvaldnieka pienākumu izpildītāja Andreja Bukina personā pieņem valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tīklu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 1912, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 002 2506) 2013 m2 platībā

Nekustamais īpašums tiek nodots Jūrmalas ostas pārvaldei lai, atbilstoši Jūrmalas ostas attīstības programmas mērķiem, veiktu krasta nostiprināšanu un izveidotu publisko slipu – atpūtas kuģu, laivu, motorlaivu izcelšanai no ūdens vai to nolaišanai ūdenī .

Jūrmalas ostas pārvaldei ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko pretenziju nav. Jūrmalas ostas pārvalde pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

Jūrmalas ostas pārvalde apņemas pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu ievērojot pielikumā pievienotos zemes gabala pārvaldīšanas noteikumus.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

__________________ A.Grants

PIEŅĒMA

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i

__________________ A.Bukins


Lejupielāde: DOC un PDF