Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 350

protokols Nr. 9, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma Puškina iela 3, Jūrmalā,
nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 24.maija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Puškina ielā 3, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 2407, kas sastāv no zemesgabala un bērnu kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 2407 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000175805.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumu Nr.155 “Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Puškina ielā 3 iznomāšanu” nolemts iznomāt nekustamo īpašumu Puškina ielā 3, Jūrmalā sabiedriskā objekta izvietošanai, organizējot nomas maksas izsoli.

Izsolei pieteicās viens pretendents. Izsoles nolikuma 4.2.punkts noteica, ja uz izsoli piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un ar vienīgo izsoles pretendentu slēdz nomas līgumu. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija 2011.gada 10.maijā, pamatojoties uz Izsoles nolikuma 4.2.punktu, nolēma iznomāt nekustamo īpašumu JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZEI. Starp Jūrmalas pilsētas domi un JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZI 2011.gada 16.maijā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/445 par nekustamā īpašuma nomu līdz 2016.gada 16.maijam. Nomas maksa par telpu izmantošanu mēnesī noteikta 32,51 Ls (46,26 EUR), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2015.gada 21.aprīli tika saņemts JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZES iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 21.aprīlī, lietas Nr.1.1-32/4470) ar lūgumu pagarināt nomas līgumu. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā 2015.gada 10.jūnijā tika nolemts saņemto nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā nomnieka - JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZES iesniegumu noraidīt, jo nebija pamata pagarināt nomas līgumu, kurš bija spēkā esošs līdz 2016.gada 16.maijam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem ” (turpmāk – Noteikumi Nr.515) 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Puškina ielā 3, Jūrmalā nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, un ir uzsākts nekustamā īpašuma atsavināšanas process, bet lai nekustamais īpašums pēc tā atbrīvošanas netiktu izdemolēts, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums, ka nomnieks - JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZES turpina apsaimniekot nekustamo īpašumu, un tam ir lietderīgi pagarināt nomas līgumu, līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai.

Atbilstoši Noteikumu 3.nodaļai Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības 2015.gadā aprēķinātā telpu (ēkas 001, 002) nomas maksa ir 55,21 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr.735) 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2016.gada 1.janvārī ir 3057 EUR.

Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantā noteikto nomas līguma termiņu, kas nav ilgāks par 12 gadiem. Ņemot vērā minēto, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir nomas līgumu pagarināt uz vienu gadu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktu un 7.2.apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZES iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-4/19), 2016.gada 7.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2011.gada 16.maijā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/445, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZI , reģistrācijas Nr.50801051401, par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, nomas līgumu uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemesgabala Puškina ielā 3 , Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2016.gada 17.maija.

3. Noteikt telpu mēneša nomas maksu 55,21 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par telpu Puškina ielā 3, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2016.gada 17.maija.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.350

(protokols Nr.9, 58.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2011.gada 16.maija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/445

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS POMORAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE , reģistrācijas Nr.50801051401, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Maksimova personā, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Puškina iela 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA telpu ikmēneša nomas maksu 55,21 EUR (piecdesmit pieci euro un divdesmit viens cents), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. OBJEKTA zemesgabala nomas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu. Līguma noslēgšanas brīdī zemesgabala nomas maksa ir 1,5% (viens komats pieci procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli”.

Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par iznomājamā OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2016.gada 17.maija, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.”

2. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 16.maijam, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšnai.”

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmuma Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Puškina iela 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu” noraksts uz __ (__) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas numurs 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

JŪRMALAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS

VECTICĪBNIEKU DRAUDZE

Reģistrācijas numurs 50801051401

Talsu šosejā 31, k-3, dz.37, Jūrmalā, LV-2016

________________

V.Maksimovs


Lejupielāde: DOC un PDF