Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 346

protokols Nr. 9, 54. punkts

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā,
zemes nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.232 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dubulti 2528” izveidots zemesgabals Dubulti 2528, Jūrmalā 151 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 21.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubulti 2528, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 2528, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423384.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 23.martā ir saņemts nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-39/1451) ar lūgumu pagarināt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā nomas līgumu līdz 2017.gada 4.aprīlim, jo atsavināšanas process vēl nav uzsākts.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.89 “Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds” (turpmāk – Lēmums Nr.89) starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2014.gada 4.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/521 par zemesgabala nomu līdz 2015.gada 4.aprīlim teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai bez tiesībām apbūvēt. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.249 “Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2015.gada 23.jūlijā noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/1149 par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu līdz 2016.gada 4.aprīlim. Vārds Uzvārds zemesgabalu faktiski lieto no 2007.gada.

Pamatojoties uz Lēmumu Nr.89 Pilsētplānošanas nodaļa saskaņoja pagaidu žoga novietni uz zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā. Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 27.aprīlī ir saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-39/2027) par pagaidu žoga novietnes termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 4.aprīlim. Pēc Pilsētplānošanas nodaļas rīcībā esošās kartogrāfiskās informācijas un pēc reālās situācijas pārbaudes dabā redzams, ka žoga novietnes teritorijā neatrodas inženierkomunikācijas. Žogs novietots pa zemes starpgabala Dubulti 2528, Jūrmala un zemesgabala Dubultu prospektā 40, Jūrmala robežām. Izvērtējot situāciju Pilsētplānošanas nodaļa atbalsta zemes starpgabala Dubulti 2528, Jūrmalā nomas un turpmākās izmantošanas iespējas izbūvētā žoga uzturēšanai nekustamam īpašumam Dubultu prospektā 40, Jūrmalā. Izbūvētais žogs atbilst apbūves noteikumu prasībām un var atrasties zemesgabalu Dubulti 2528, Jūrmalā un Dubultu prospekts 40, Jūrmala robežās.

Valsts Zemes dienesta 2015.gada 28.aprīļa izziņā Nr.9-03/448391 zemes vienības Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2528, iespējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2015.gada 28.aprīli aprēķināta 7520 EUR apmērā. Valsts Zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā 2016.gada iespējamā kadastrālā vērtība nav mainījusies.

Faktiski zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, izvietojot pagaidu žogu ir palielināts par 151 m2 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, rēķina, un tiek lietots ar tādu pašu mērķi, kā zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ņemot vērā to, ka zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, 151 m2 platībā tiek izmantota tādam pašam mērķim, kā zemesgabals Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, nomas maksa nosakāma 6% apmērā no iespējamās kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai minētais zemesgabals nav nepieciešams funkciju veikšanai. Pēc savas konfigurācijas un platības zemesgabals Dubulti 2528, Jūrmalā ir zemes starpgabals un lietderīgākā rīcība būtu to atsavināt pieguļošo īpašumu īpašniekiem. Pilsētplānošanas nodaļa norāda, ka atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Dubulti 2528, Jūrmalā atrodas Satiksmes infrastruktūras teritorijā. Pašvaldības īpašumu nodaļa iesniedza Pilsētplānošanas nodaļai priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem, tai skaitā mainīt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, 151 m2 platībā, zonējumu no satiksmes infrastruktūras teritorijas uz jauktu dzīvojamās apbūves teritoriju (6JDz). Pēc zonējuma maiņas tiks veiktas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, kopējā platība 151 m2,  atsavināšanu. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” apstiprināts pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksts (1.pielikums), saraksta 2.kārtā iekļauts zemesgabals Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528. Teritorijas plānojuma grozījumos zemesgabalam Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, 151 m2 platībā, ir mainīts zonējums no satiksmes infrastruktūras teritorijas uz Jauktas centra apbūves teritorija (JC16).

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde (turpmāk - Attīstības pārvalde) norāda, ka jautājums par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, turpmāko attīstību un izmantošanas iespējām, varētu tikt skatīts pēc sabiedriskā kompleksa būvniecības Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā pabeigšanas un pēc Centrālās bibliotēkas pārvākšanās darbu veikšanas. Attīstības pārvalde atbalsta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 11.maija sēdes lēmumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas trešo punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.1., 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 6.punktu un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-4/15) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 11.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2014.gada 4.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds (personas kods) noslēgto zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā kadastra Nr.1300 010 2528, nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/521 līdz 2017.gada 4.aprīlim.

2. Noteikt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, 151 m2 platībā nomas maksu gadā 6% apmērā no iespējamās zemesgabala kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Nomas maksas maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2016.gada 5.aprīļa .

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2528, vienošanās par zemes nomas līguma pagarināšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā) noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.346

(protokols Nr.9, 54.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 4.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/521

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods , (turpmāk – NOMNIEKS) , no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.____ “P ar zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu”, savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% apmērā gadā no OBJEKTA – iespējamās zemesgabala kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli . I espējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2015.gada 28.aprīli aprēķināta 7520 EUR apmērā un ir spēkā visu nomas laiku ”.

2. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2016.gada 5.aprīļa, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu ”.

3. Papildināt Līgumu ar 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 4.aprīlim.

4. Šī Vienošanās ir neatņemama 2014.gada 4.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/521 sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, ar vienu pielikumu - Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmums Nr.____ ”Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu” uz __(_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds ,

personas kods ,

Adrese

____________________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF