Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 9, 53. punkts

Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 21/25 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 5504, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 21/25 domājamām daļām un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 12.februārī ir saņēmusi Jūrmalas mākslinieku biedrības (turpmāk – Biedrība), iesniegumu (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-36/2002), par 2.stāva telpas Nr.001-13 Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu Biedrībai, mākslas studijas un biedrības darba nodrošināšanai, atbalstot un veicinot Jūrmalas mākslinieku pilnvērtīgu iekļaušanos Jūrmalas kultūras vidē.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktam pašvaldība ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 18.marta lēmumu Nr.30.6-8.2/24270, Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kultūras veicināšanas jomā. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta piektajai daļai lēmumu par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem Dome.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, un piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 4.marta sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/8), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas mākslinieku biedrībai (vienotais reģistrācijas numurs 40008204093, juridiskā adrese: Muižas iela 6, Jūrmala), 2.stāva telpu Nr.001-13 27,9 m2 platībā (turpmāk – Telpa) administratīvajā ēkā Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 un telpām piekrītošo zemesgabala daļu 168,8 m2 platībā.

2. Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar šī lēmuma 5.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu uz 5 (pieciem) gadiem, bet ne ilgāk kā Jūrmalas mākslinieku biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3. Telpas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Jūrmalas mākslinieku biedrības darbības nodrošināšana kultūras jomā, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas mākslas un kultūras dzīves attīstību.

4. Patapinājuma līgums tiek izbeigts un Telpas nododamas atpakaļ, ja:

4.1. Biedrība nepilda vai pārkāpj līguma  nosacījumus;

4.2. Biedrība Telpās veic prettiesiskas darbības;

4.3. Biedrība bojā vai posta Telpas, veic patvaļīgu Telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī Telpas tiek izmantotas pretēji to nodošanas mērķim;

4.4. Telpas nepieciešamas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

5. Apstiprināt pielikumā pievienoto līguma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu patapinājumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.345

(protokols Nr.9, 53.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr._____________

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” no vienas puses, un

Jūrmalas mākslinieku biedrība, reģistrācijas Nr.40008204093 , (turpmāk – PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tās valdes priekšsēdētāja Dzintara Adieņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (lēmuma noraksts 1.pielikumā) , noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS)

1. Līguma priekšmets

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā - patapinājumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 007 5504, administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001, 2.stāva telpu Nr.001-13 27,9 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS), saskaņā ar šim LĪGUMAM pievienoto būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju (2.pielikums) un telpām piekrītošo zemesgabala daļu 168,8 m2 platībā.

1.2. LĪGUMA mērķis - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbības kultūras veicināšanas jomā nodrošināšana, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas mākslas un kultūras dzīves attīstību.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀTĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas līgumslēdzējas puses un, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums).

1.4. Īpašums tiek PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis ir zināms, pret ko tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, bet ne ilgāk kā PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.2.punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU;

3.1.4. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.5. jautājumus, kas saistīti ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, risināt ar ĪPAŠUMA apsaimniekotāju;

3.1.6. nodrošināt ĪPAŠUMA uzturēšanu un sakopšanu;

3.1.7. veikt samaksu par izlietoto elektroenerģiju, apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas izdevumiem, atkritumu izvešanu, proporcionāli aizņemtajai platībai atbilstoši Jūrmalas Kultūras centra izrakstītiem rēķiniem;

3.1.8. maksāt nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā nodoto ĪPAŠUMU atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar PATAPINĀTĀJA paziņojumiem tajos norādītajos termiņos;

3.1.9. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu un uzturēšanu;

3.1.10. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt atskaites par LĪGUMA mērķa nodrošināšanai veiktajiem pasākumiem un publiskās pieejamības iespēju nodrošināšanu;

3.1.11. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.12. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.13. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā paziņot PATAPINĀTĀJAM, ja PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski, saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, par saviem līdzekļiem veikt ĪPAŠUMA remontu;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

3.5. PATAPINĀTĀJA pienākumi:

3.5.1. netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

3.5.2. nodrošināt ĪPAŠUMA ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

3.5.3. nodrošināt ĪPAŠUMAM piesaistītā zemesgabala kopšanu.

3.6. PATAPINĀTĀJA tiesības:

3.6.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.6.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

3.6.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli un izmantošanu;

3.6.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.6.5. nodot ēku Muižas ielā 6, Jūrmalā pašvaldības iestādes apsaimniekošanā vai valdījumā.

3.6. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.7. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi atsevišķa rakstiska vienošanās.

3.8. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM prettiesisku darbību rezultātā.

4. Līguma izbeigšana

4.1. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to PATAPINĀTĀJAM ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.

4.2. PATAPINĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt LĪGUMU, neatlīdzinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA  zaudējumus, ja:

4.2.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.2.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS ĪPAŠUMĀ veic prettiesiskas darbības;

4.2.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS bojā vai posta ĪPAŠUMU, veic patvaļīgu ĪPAŠUMA telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.2.4. ĪPAŠUMS nepieciešams PATAPINĀTĀJAM savu funkciju nodrošināšanai;

4.2.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu piecu dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

4.4. Ja šī LĪGUMA 4.3.punktā noteiktajā termiņā ĪPAŠUMS netiek nodots un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS telpas nav atbrīvojis, PATAPINĀTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, ĪPAŠUMU pieņemt vienpusēji.

4.5. Jebkāda PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA atstāta kustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un PATAPINĀTĀJS to var izvākt.

4.6. Visi PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA veiktie neatdalāmie ĪPAŠUMA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek PATAPINĀTĀJA īpašumā, ja līgumslēdzējas puses nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.7. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Citi noteikumi

5.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. PATAPINĀTĀJA kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot LĪGUMĀ paredzētajos gadījumos, noformējami rakstiski, līdzējiem savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, ar diviem pielikumiem, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas:

5.6.1. 1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.___________ lēmuma Nr.___ “Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” noraksts uz _ (______) lapām;

5.6.2. 2.pielikums - būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija uz 2 (divām) lapām,

5.6.3. 3.pielikums – pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5.7. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas pie PATAPINĀTĀJA, otrs pie PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA.

6. Pušu paraksti un adreses

PATAPINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

______________________________

G.Truksnis

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS

Jūrmalas mākslinieku biedrība

Reģistrācijas Nr. 40008204093

Muižas iela 6, Jūrmala, LV 2010

______________________________

Dz.Adienis


2016.gada _______________

Patapinājuma līguma

 Nr.____________

3.pielikums

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” Jūrmalas pilsētas dome Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājas Indras Dreikas personā nodod un Jūrmalas mākslinieku biedrība, valdes priekšsēdētāja Dzintara Adieņa personā pieņem patapinājumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 007 5504, administratīvās kultūras nama ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001, 2.stāva telpu Nr.001-13 27,9 m2 platībā un telpām piekrītošo zemesgabala daļu 168,8 m2 platībā.

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem ĪPASUMU tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

___________________ I.Dreika

PIEŅĒMA

Jūrmalas mākslinieku biedrības

valdes priekšsēdētājs

___________________ Dz.Adienis


Lejupielāde: DOC un PDF