Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 343

protokols Nr. 9, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.91 „Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 020 3118, kopējā platība 258 m2 un centrālā siltummezgla Nr.3, kadastra apzīmējums 1300 020 3118 001, kopējā platība 134,6 m2 (turpmāk - nekustamais īpašums), pārdodot trešā izsolē, un apstiprināja nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 13 600 EUR apmērā, kā arī nekustamā īpašuma trešās izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2016.gada 11.maijā plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās 3 (trīs) izsolei reģistrēti dalībnieki – trīs fiziskas personas. Solīšanas rezultātā i zsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu 14 552 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa - 13 192 EUR apmērā, atrēķinot līdz izsolei iemaksāto nodrošinājumu (1360 EUR). Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2016.gada 6.maijā samaksāja izsoles nodrošinājumu 1360 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro) apmērā un 2016.gada 31.maijā samaksāja pirkuma maksas daļu 13 192 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro) apmērā, l īdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.91 „Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē” izsoles noteikumu 2.3., 5.1. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 11.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/8 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 11.maijā notikušās nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 14 552 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro).

2. Noslēgt nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF