Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 341

protokols Nr. 9, 48. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā
Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) 293.2.apakšpunktu, saskaņā a r Domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” (turpmāk – Lēmums Nr.148) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1505, un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi, tātad, līdz 2015.gada 3.aprīlim.

Tika izstrādāta detālplānojuma redakcija un ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.656 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Vairāk kā četrus mēnešus pēc detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa beigām, Domē 2015.gada 17.septembrī tika saņemts detālplānojuma ierosinātāja un zemesgabala Jūras ielā 35, Jūrmalā, kopīpašnieka Vārds Uzvārds, kurš uz pilnvaras pamata pārstāv arī zemesgabala kopīpašnieku Vārds Uzvārds, iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, derīguma termiņu. Ievērojot to, ka darba uzdevuma derīguma termiņš bija jau beidzies, tas pagarināts netika. 2015.gada 9.decembrī tika saņemts precizēts iesniegums, kurā lūgts atjaunot procesuālo termiņu darba uzdevumam un paskaidrots, ka termiņš nokavēts dēļ ilgstošas detālplānojuma un tā ietvaros izstrādātā savrupmājas rekonstrukcijas būvprojekta minimālā sastāvā risinājumu saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Ar lūgumu skaidrot iespēju atjaunot nokavētu detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu Jūrmalas pilsētas dome vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 2016.gada 20.janvāra vēstule Nr.18-1e/408, kurā nepārprotami norādīts, ka Domei nav tiesiska pamata atjaunot detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu, kurš ir beidzies, jo šādu pilnvarojumu Noteikumi Nr.628 neparedz.

2016.gada 8.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē saņemts detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, ierosinātāja un zemesgabala Jūras ielā 35 kopīpašnieka Vārds Uzvārds, kurš uz pilnvaras pamata pārstāv arī zemesgabala kopīpašnieku Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu apstiprināt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, izstrādei.

Ņemot vērā to, ka darba uzdevumā, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.148, minēto institūciju nosacījumi un atzinumi ir saņemti, jaunā darba uzdevuma derīguma termiņš tiek noteikts līdz 2017.gada 4.aprīlim, kas ir objektīvi pietiekams laiks darbībām, kas nepieciešamas detālplānojuma tālākai sagatavošanai, publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 7.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.pielikumu (Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei) jaunā redakcijā (pielikums), nosakot ka detālplānojuma darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

1.2. Izteikt 3.punktu šadā redakcijā:

„Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.”

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.341

(protokols Nr.9, 48.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 1300 009 1505, zemesgabala platība 1977 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds (personas kods)

Vārds Uzvārds (dzim. datumā)

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds (personas kods)

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 293.2.punkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojumu, detalizējot esošo ēku rekonstrukcijas un/vai jaunbūves izvietojuma priekšlikumus, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 35 raksturojums.

6.1. Zemesgabals Jūrmalā, Jūras ielā 35 atrodas Majoru rajonā, teritorijā starp Pilsoņu ielu, Jūras ielu un Tirgoņu ielu.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (6JDzK), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānotas, lai veicinātu vietējo pakalpojumu centru veidošanos un pastāvēšanu, kas nepieciešami tuvējo dzīvojamās apbūves teritoriju iedzīvotājiem. Līdztekus dzīvojamās ēkām šajās zonās ir atļauta nelielu tirdzniecības un pakalpojumu objektu attīstība.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemti nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi/saskaņojumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. AS “Sadales tīkls”;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze”;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežniecības nodaļas;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

7.1.13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

līdz ar to jauni nosacījumi un atzinumi nav jāsaņem.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF