Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 9, 47. punkts

Par atbildes sniegšanu sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Damsijas”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) 293.2.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.148 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” (turpmāk – Lēmums Nr.148) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1505, un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi, tātad, līdz 2015.gada 3.aprīlim.

Tika izstrādāta detālplānojuma redakcija un ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.656 „ Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Vairāk kā četrus mēnešus pēc detālplānojuma darba uzdevuma termiņa beigām, Domē 2015.gada 17.septembrī tika saņemts detālplānojuma ierosinātāja un zemesgabala Jūras ielā 35 kopīpašnieka Vārds Uzvārds, kurš uz pilnvaras pamata pārstāv arī zemesgabala kopīpašnieku Vārds Uzvārds, iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, derīguma termiņu. Ievērojot to, ka darba uzdevuma derīguma termiņš bija jau beidzies, tas pagarināts netika. 2015.gada 9.decembrī ir saņemts precizēts iesniegums, kurā lūgts atjaunot procesuālo termiņu darba uzdevumam un paskaidrots, ka termiņš nokavēts dēļ ilgstošas detālplānojuma un tā ietvaros izstrādātā savrupmājas rekonstrukcijas būvprojekta minimālā sastāvā risinājumu saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Ar lūgumu skaidrot iespēju atjaunot nokavētu detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu Jūrmalas pilsētas dome vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 2016.gada 20.janvāra vēstule Nr.18-1e/408, kurā norādīts, ka Domei nav tiesiska pamata atjaunot detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu, kurš ir beidzies, jo šādu pilnvarojumu Noteikumi Nr.28 neparedz.

2016.gada 30.maijā un 4.jūlijā Jūrmalas pilsētas domē saņemti detālplānojuma Jūras ielā 35, Jūrmalā, izstrādātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Damsijas” valdes priekšsēdētājas Daces Bērziņas skaidrojumi par darba uzdevuma derīguma termiņa nokavējuma iemesliem un detālplānojuma izstrādes gaitu, kā arī lūgums pieņemt lēmumu par nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu.

Atbilstoši Noteikumu Nr.628 103.punktam detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. No Noteikumu Nr.628 103.punkta izriet, ka lūgumu par termiņa pagarināšanu var iesniegt pirms noteiktā termiņa beigām, kas izskatāmajā gadījumā nav noticis.

Noteikumos Nr.628, kas ir speciālais regulējums pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem, likumdevējs ir noteicis detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu – divi gadi. Nosakot šādu termiņu normatīvajā aktā, likumdevējs ir izvērtējis apstākļus, kas var ietekmēt personas spējas procesuālo darbību veikšanai un procesuālo darbību raksturu.

Pašvaldība kā publisko tiesību subjekts savā darbā vadās pēc publisko tiesību principa, kas nosaka, ka aizliegts viss, kas nav atļauts ar tiesību normu. Noteikumos Nr.628 likumdevējs ir noteicis detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarināšanas kārtību, bet nav noteicis detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanas kārtību, no kā secināms, ka likumdevējs ir paredzējis regulējumu attiecībā uz detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarināšanu, taču vienlaikus apzināti nav paredzējis iespēju šo termiņu atjaunot, tādejādi konkrētajā gadījumā likuma robs nav konstatējams un iestādei nav pamata piemērot analoģiju ar Administratīvā procesa likumu.

Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus un normatīvo aktu prasības, secināts, ka pašvaldībai nav tiesiska pamata lemt par detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu, ja termiņš noteikts ar ārējo normatīvo aktu attiecībā uz teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi.

Ņemot vērā iepriekš minētos faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 7.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Neizskatīt pēc būtības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Damsijas” 2016.gada 30.maija vēstuli par darba uzdevuma termiņa atjaunošanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1505, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.148.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF