Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 339

protokols Nr. 9, 46. punkts

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.319 „Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Saskaņā ar 2016.gada 7.janvāra pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/14 starp Domi un SIA „Metrum” 2016.gada 10.jūnijā Domē ir saņemts tematiskais plānojums „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”, lai nodotu to publiskai apspriešanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 130.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10., 12.punktu un saskaņā ar 2016.gada 15.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-32/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai izstrādāto tematisko plānojumu „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”.

2. Tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar materiāliem izdrukas veidā pašvaldības telpās.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto tematisko plānojumu „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes vadītājam pēc publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par sanāksmes, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, laiku Sistēmā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF