Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 333

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, izskatot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Artura Granta 2016.gada 29.jūnija iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093, saskaņā ar pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260093, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.333

(protokols Nr.9, 40.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr. (kadastra apzīmējums 1300 026 0093, zemesgabala platība 47030 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Jūrmalas pilsētas dome

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Jūrmalas pilsētas dome

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.5. apakšpunkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojumu zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā attīstībai nolūkā veicināt Ķemeru degradētās teritorijas revitalizāciju, paredzot sabiedriskas ēkas – daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta izbūvi zemesgabalā, kā arī teritorijas labiekārtošanu, t.sk. autostāvvietu izbūvi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmuma Nr.518 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015. – 2017.gadam” 3.pielikuma 7.punktam. Ēka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 19.novembra rīkojumam Nr.732 “Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” tiks izmantota pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – saimnieciskās darbības veicināšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanai.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

 

6. Zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Ķemeros, teritorijā starp Tūristu ielu, Emīla Dārziņa ielu, Veselības ielu un Ķemeru nacionālā parka dabas teritorijām.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47) un teritorijā ar īpašiem noteikumiem Kūrorta teritorijā (TIN17), Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā, neliela zemesgabala daļa atrodas Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

7.1.13. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas;

7.1.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

7.5.1. veikt bioloģiskās daudzveidības un hidroģeoloģisko izpēti, apbūves zonas plānot, ievērojot tās rezultātus;

7.5.2. ievērojot arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursa rezultātus:

7.5.2.1. izstrādāt plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju, nosakot perspektīvās apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo risinājumu;

7.5.2.2. iekļaut detālplānojumā objekta ietekmes uz kultūrvēsturisko vidi novērtējumu, kas izriet no plānotās apbūves vizuālās ietekmes analīzes no būtiskajiem skatu punktiem.

7.5.2.3. izstrādāt nosacījumus un plānu teritorijas labiekārtojumam un apstādījumiem.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 25638713


Lejupielāde: DOC un PDF