Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 332

protokols Nr. 9, 39. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr.1039/a/00-2016, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/1893, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 3102, (turpmāk – zemesgabals) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5755 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Īpašniece). Nekustamais īpašums Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 5014 m2 platībā, kadastra numurs 1300 004 3102.

Sabiedrība ir saņēmusi zemesgabala Īpašnieces 2015.gada 17.septembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabalam.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 25.septembra lēmumu Nr.14-9/104 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 75, Jūrmalā” un Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 18.februāra lēmumu Nr.14-9/11 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 25.septembra lēmumu Nr.14-9/104 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 75, Jūrmalā””.

Projekta mērķis ir zemesgabala sadalīšana izveidojot divas 2090 m2 un 2924 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, kreditors Nordea Bank AB banka, vienotais reģistrācijas Nr.5164060120, 2016.gada 2.maijā ir sniedzis piekrišanu Nr.IZ/3512/2016 zemes vienības reālai sadalei.

Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Sabiedrība 2016.gada 28.jūnijā Domē iesniedza pavadvēstuli Nr.1208/a/00-2016 zemes ierīcības projekta skaņojuma lapai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) Apbūves noteikumu 2.5.14., 2.5.16., 2.6.24. apakšpunktiem un 2016.gada 11.maija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabala Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 3102, ar kopējo platību 5014 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemesgabala daļu 2924 m2 platībā un piešķirot adresi Ernesta Birznieka – Upīša iela 8, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, platība pēc zemesgabala daļas atdalīšanas ir 2090 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Bulduru prospektā 75, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

1.3. Uzdot zemes vienības Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Ernesta Birznieka – Upīša iela 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 2924 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Ernesta Birznieka – Upīša ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Ernesta Birznieka – Upīša ielā 8, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Ernesta Birznieka – Upīša ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF