Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 9, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 27.jūnija iesniegumu Nr. 12, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 27.jūnijā ar Nr. 14-3/3145, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Atbalss ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1601, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000182485 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 29785 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 1601, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1601 001 un septiņām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 1601 002, 1300 021 1601 003, 1300 021 1601 004, 1300 021 1601 005, 1300 021 1601 006, 1300 021 1601 007, 1300 021 1601 008.

Sabiedrība ir saņēmusi Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods (pilnvara reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 1996.gada 26.aprīlī ar Nr. 1547), 2016.gada 20.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 18.aprīļa lēmumu Nr. 14-9/29 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 12597 m2 un 17188 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 1.jūnijā saskaņots ar pārējiem nekustamā īpašuma Kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15.apakšpunktu un 2016.gada 7.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Atbalss ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1601, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Atbalss ielā 14, Jūrmalā, ar kopējo platību 29785 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 12597 m2 platībā un piešķirot adresi Atbalss iela 14A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Atbalss ielā 14, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 17188 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Atbalss ielā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Atbalss ielā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200).

4. Uzdot zemes vienības Atbalss ielā 14, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Atbalss iela 14A, Jūrmala, ar kopējo platību 12597 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

5.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

5.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods 7312010400).

6. Uzdot zemes vienības Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF