Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 9, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.11, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 17.jūnijā ar Nr. 14-3/3012, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1711, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000199374 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 3220 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 015 1711, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1711 001 un trim palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 015 1711 003, 1300 015 1711 005, 1300 015 1711 006.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (personas kods) (pilnvaru izdevusi Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Renāte Rone 2014.gada 25.aprīlī ar Nr.1776) 2016.gada 18.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 11.aprīļa lēmumu Nr. 14-9/24 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 2020 m2 un 1200 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 11.jūnijā saskaņots ar zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvaroto personu Vārds Uzvārds.

Nekustamam īpašumam Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, 2016.gada 30.martā akciju sabiedrība „ West Kredit” ir izsniegusi piekrišanu sadalei divos 2020 m2 un 1200 m2 lielos gruntsgabalos. Par nekustamā īpašuma Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 7.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1711, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, ar kopējo platību 3220 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi Gulbju ielā 15C, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2020 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

4. Noteikt zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

5. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Gulbju ielā 15C, Jūrmala, ar kopējo platību 1200 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

7. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 15C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

8. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Gulbju ielā 15C, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

8.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

9. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 15C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 015 1711 005 un 1300 015 1711 006 mainīt adresi no Gulbju iela 15A, Jūrmala, uz Gulbju iela 15C, Jūrmala.

11. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF