Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 329

protokols Nr. 9, 36. punkts

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā,
Turaidas ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY”, vienotais reģistrācijas Nr.40103548902, (turpmāk – Sabiedrība), valdes locekles Maijas Čerņavskas, personas kods, 2016.gada 4.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/3304, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 0097, un zemes vienības Turaidas ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5105 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5094 nostiprinātas Sabiedrībai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 13883 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 5108, viesnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0090 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Turaidas ielā 19, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 723 nostiprinātas Sabiedrībai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1579 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 009 5105, dzīvojamā ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 003, dzīvojamā ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 004.

Nekustamie īpašumi Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un Turaidas ielā 19, Jūrmalā nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemesgabalu īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2016.gada 7.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 13883 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 0097, un Turaidas ielā 19, Jūrmalā, ar kopējo platību 1579 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 5105, apvienošanu.

2. Noteikt, ka saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Turaidas ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 15462 m2.

2.1. noteikt, zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

2.1.1. zemes vienības daļai 1579 m2 platībā: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.1.2. zemes vienības daļai 13883 m2 platībā: komercdarbības objektu apbūve (0801);

2.2.  zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 5094 III.daļas 1.iedaļā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (kods: 7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.5. ceļa servitūta teritorija (kods: 7315030100).

2.3. uzdot zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Likvidēt zemes vienību Turaidas iela 19, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105, un adresi Turaidas iela 19, Jūrmala.

4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 003 no Turaidas iela 19, Jūrmala, uz adresi Turaidas iela 17, korpuss 1, Jūrmala.

5. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 004 no Turaidas iela 19, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Turaidas iela 19, korpuss 2, Jūrmala.

6. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF